ممنوعیت تردد موتور سیکلت‌ها در تونل‌های شهری

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

7 ماه پیش 13240 بازدید
ممنوعیت تردد موتور سیکلت‌ها در تونل‌های شهری

به گزارش‌کارکیتا، موتور سیکلت‌ها درجاده‌های شهری‌در جاده‌های‌شهری دچارتصادف می‌شوند ورانندگانی که‌قوانین ومقررات رارعایت نکنند وتخلفات‌زیادی رامرتکب‌شوند، درنتیجه امنیت سایرشهروندان رانیز به‌خطرمی‌اندازند. اثرمعکوس داردو ازآنجایی که‌دیواره‌های تونل بتنی‌است، بابرخورد موتورسواران به‌آن، تصادفات‌جبران‌ناپذیری برای‌موتورسواران به‌همراه خواهدداشت.

بنابراین یکی‌ازچالش‌های پلیس‌راهنمایی ورانندگی تردد موتور سیکلت‌ها درتونل‌های شهری است‌که منجربه حوادث‌جدی وجبران‌ناپذیری شده‌است.

طبق آماربیش‌از 12میلیون موتور سیکلت درکشور وجوددارد که 75درصد آنها درحال استفاده هستند. همچنین لازم‌به ذکراست که‌بیش ازپنج میلیون نفر‌دارای گواهینامه‌موتور سیکلت هستند وبیش‌از 2.5میلیون دستگاه موتور سیکلت‌در شهر تهران‌وجود دارد.

ممنوعیت ورود موتورسواران به تونل‌های شهری

سرهنگ احسان مومنی‌معاون آموزش وفرهنگ ترافیک پلیس‌راهور تهران‌بزرگ بااشاره به‌ممنوعیت ترددموتور سیکلت‌ها درتونل‌های سطح‌شهر گفت: این‌مشکل دلایل متعددی‌دارد امااصلی‌ترین آن تجمع‌گازهای آلاینده درتونلها است وشخصی که‌موتور سیکلت سواراست احتمل واژگونی ناگهانی‌موتور سیکلت سوار به‌دلیل‌مسمومیت وبی‌هوشی است؛ این‌مشکل نه‌تنها باعث‌تصادفات بدون برخورد بلکه باعث‌برخورد باسایر وسایل نقلیه باموتور سیکلت‌ها نیز‌می‌شود.

وی‌ادامه داد: براساس‌تحقیقات انجام‌شده، اختلاف ساعت‌عبور موتورسواران ازتونل تنها5تا10 دقیقه‌است، درتونل توحید این‌زمان‌حدود شش دقیقه‌است، سوال اینجاست که‌چرا موتورسواران جان خودرا برای‌شش دقیقه به خطرمی‌اندازند وریسک‌می‌کنند؟

معاون آموزش‌وفرهنگ ترافیک پلیس راهورتهران بزرگ گفت: ازموتورسواران تقاضا داریم‌از تردد درداخل تونل‌ها اکیدا خودداری‌کنند وهمواره ازکلاه‌ایمنی واستاندارد برای‌تردد درسطح‌شهر استفاده کنند.

وی‌خاطرنشان کرد: عبوراز خط اضطراری وسطوح شکسته درتونل‌ها، پل‌ها وبزرگراه‌های شهری‌ممنونع ومشمول جریمه‌است.

فرهنگ‌سازی در کاهش تخلفات تاثیرگذار است

پیش‌تر نیزسرهنگ رابعه‌جوانبخت، رئیس اداره‌تصادفات پلیس‌راهور تهران بزرگ گفت: ارتکاب‌تخلف ورانندگی درتونل برای‌زودتر رسیدن‌ارزش ندارد وراکبان بایدازروی تونل‌ترددکنند.

وی‌افزود: ازموتورسواران تقاضا داریم‌به دلیل‌تجمع گازهای‌آلاینده درتونل‌ها واحتمال واژگونی ناگهانی موتور سیکلت ازتردد درتونل‌ها خودداری کنندودر هنگام‌تردد همواره ازکلاه‌ایمنی واستانداردبرای ترددهای‌خود درسطح‌شهر استفاده‌کنند.

رئیس اداره‌تصادفات پلیس راهورتهران بزرگ گفت: قوانین‌خشک نمی‌تواند بازدارنده کامل‌باشد ومعتقدند بحث‌فرهنگ‌سازی می‌توانددرمهار تخلفات بسیار موثرباشد.

وی افزود: پلیس‌همه جانیست وجود راکبان ورانندگان بایدفرهنگ ویک ناظر درونی‌بر رفتارحاکم باشد تا درمواقع مختلف‌ایمن باشندتا درموقعیت‌های مختلف‌بتوانند قوانینی راکه برای حفظ ایمنی‌خودآنهاست، رعایت‌کنند تامشکلی پیش‌نیاید.

جوانبخت‌ادامه داد: اتفاقات‌‌اجتماعی بسیاری‌ پشت رفتار وتخلفات موتورسواران نهفته است، درواقع موتورسوارنمی‌داند چقدرمی‌تواند باتخلفات خودخانواده خودرا تهدیدکند.

وی‌دغدغه پلیس‌راایجاد تغییرمثبت دررفتار موتورسواران درترافیک وفرهنگ‌سازی مناسب برای‌کاهش تصادفات موتورسواران عنوان‌کرد.

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support