چه کسانی مجاز به واردات خودروهای کارکرده هستند؟

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

11 ماه پیش 18478 بازدید
چه کسانی مجاز به واردات خودروهای کارکرده هستند؟

با نظر جدیدسخنگوی شورای‌نگهبان به‌نظر می‌رسد همه‌چیز برای‌آوردن خودروها آماده‌است. آن‌طورکه گزارش‌دادند: «لایحه قانون واردات‌خودروهای قدیمی درجلسات‌شورای نگهبان مطرح‌شد وبه‌قانون نهایی مصوب تبدیل‌شد». ازسوی دیگر‌سازمان ملی‌استاندارد درآیین‌نامه ورود خودروبه‌کشور بازنگری کرد. به‌گفته رئیس سازمان ملی‌استاندارد، میلیون‌ها خودرودر مدت‌زمان کوتاهی فرصت‌ورود به‌کشوررا دارند. امادرعین حال‌یک سوال‌مهم برای‌واردات خودروهای کارکرده وجوددارد که‌چه ‌کسانی‌می‌توانند این دسته‌از خودروها راواردکنند؟

به‌گفته محمدقالیباف، رئیس مجلس‌شورای اسلامی، طبق‌این طرح، افرادی‌که کارت‌بازرگانی نداشته‌باشند، می‌توانند خودروهای‌کارکرده واردکنند. امانماینده وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: واردات خودرو اعم‌از نووکارکرده بایددر چارچوب نظارتی مصوب‌دولت وبراساس ضوابط مربوطه انجام‌شود.

ومقررات اعم ازواردات توسط‌واردکنندگان حقیقی وحقوقی باکارت بازرگانی معتبر، رعایت سقف تعیین‌شده در آیین‌نامه و رعایت‌منابع ارزی است. ازاین بحث‌می‌توان فهمیدکه شخصی‌که قصددارد خودرو واردکند باید دونوع ابزار احراز صلاحیت داشته باشد: اول‌اینکه بایددارای یک‌کارت بازرگانی معتبر وثانیا بایدیک تامین‌کننده ارزبرای واردات تعیین‌کند.

لازم به‌ذکراست که‌فضای تجارت‌خارجی ایران درسال‌های اخیر مملوازمقررات وبخشنامه‌های مستمر بوده‌است. بنابراین دراین صورتمی‌توان درهرزمان قوانین‌جدیدی ایجادکرد این‌امکان وجوددارد که‌درآینده شرایط‌واردات برای‌صادرات وواردات خودروهای کارکرده نیزلحاظ‌شود ودراین صورت شرکت‌های خودروسازی‌می‌توانند واردکننده خودروهای کارکرده‌‌باشند.

جالب است‌که دراین‌زمان نمایندگان‌مجلس‌پیشنهاددادند که‌مردم باارزی که‌دارند خودرووارد کنند. لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع دراین زمینه گفت: اگرمردم ارزدر خارج‌ازکشور یاداخل دارند، می‌توانند آن‌را واردکنند. درحال‌حاضر ایرانی‌ها بیش از60میلیارد دلار ارز درخانه‌های خوددارند.

مردم می‌توانندخودرو واردکننداین بیانیه‌درشرایطی مطرح‌شد که‌مصطفی طاهری، عضوکمیسیون صنعت ومعدن مجلس‌گفت: باواردات خودروهای کارکرده‌ درزمان کوتاه‌با ارزکمتر ازمی‌توان تعادل‌نسبیدرقیمت‌های خودرو به‌ویژه قیمت‌خودروهای‌خارجی برقرارکرد، حالا قیمت‌این خودروبی‌دلیل چهارتاپنج برابرقیمت‌همان خودرو درکشورهای اطراف‌است.امایک رویداد علمی‌راتصورکنید. درحال حاضر کمترارزی بانرخ ترجیحی وجوددارد. اصولابازار رسمی برای‌خریدوفروش خودرو ارزوجودندارد وهرکس ارزدارد باترس و وحشت‌آن رادر بازار سیاه‌می‌خرد ومی‌فروشد.

درحال‌حاضر خودروهای‌وارداتی موجود براساس محاسبات مختلف‌با قیمتی معادل 100هزار تومان به‌فروش می‌رسد. بنابراین اگرقرار باشد ارزداخلی واردبازار شود، تغییرات عجیبی درنرخ ارز ایجادمی‌شود. که‌بیش ازهر چیز به‌بازار ارز فشار‌می‌آورد وممکن است قیمت‌ها رادراین بازار نیزافزایش دهد.

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support