خریداران معترض خودرو به کجا می‌ توانند مراجعه کنند؟

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

11 ماه پیش 19587 بازدید
خریداران معترض خودرو به کجا می‌ توانند مراجعه کنند؟

به‌ گزارش کارکیتا، با توجه‌به اطلاعیه گروه‌حمایت ازمصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان به مدیرکل ملی‌صنعت، معدن وتجارت محلی‌درخصوص اصلاحات رسیدگی به‌شکایات مصرف‌کنندگان خودرو؛ ازاین پس‌کلیه خریداران خودروهای‌داخلی وخارجی می‌توانند طبق دستورالعمل این‌اطلاعیه بااداره صمت استان‌های کشور مراجعه‌کرده وشکایت خود رااعلام کنند.

معاون وزیرصمت ورئیس سازمان‌حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان دراین نامه‌از تغییر دستورالعمل نحوه‌رسیدگی به‌شکایات خریداران خودرو به‌مسئولان صنعت، معدن وتجارت  دراستانهای سراسر کشورخبرداد.

درنامه‌مورخ 1402/04/26 حسین فرهیدزاده به‌مدیران کل صنعت، معدن وتجارت استانهای سراسرکشوربا عنوان دستورالعمل‌تکمیلی نحوه‌رسیدگی به‌شکایات مصرف‌کنندگان خودروآمده است‌:

طبق اطلاعیه‌شماره 37/98/65036 مورخ 1398/10/08 درخصوص نحوه‌رسیدگی به‌شکایات مصرف کنندگان‌خودرو ضمن ارسال دستورالعملی به استحضار می‌رساند: قیمت‌درب‌کارخانه انواع خودروهادر سامانه شورای‌رقابت به‌نشانی   nicc.gov.irقرارگرفته وهمانطور که‌آژانس اشاره کرد‌برای تمامی‌گروه‌های ذینفع کار‌می‌کند، یعنی‌با هدف تسریع دررسیدگی به‌شکایات واصله درخصوص عدم رعایت‌قوانین اعلام‌شده توسط‌ شورا وعدم صدور دعوتنامه تکمیل وجه وامتناع ازعرضه موارد زیربرای لحاظ دراقدام اعلام می‌گردد:

الف: قیمت

1- ملاک قیمت‌درقراردادهای منعقده ازتاریخ 1402/02/16 لغایت 1402/04/17 قیمتهای‌مصوب پانصدوشصت و ششمین جلسه‌شورای رقابت می‌باشد.

2- قیمتهای‌مندرج درقراردادهای منعقده ازتاریخ 1402/04/17 به‌بعد قیمتهای مصوب‌584 جلسه شورای‌رقابت می‌باشد.

3- قیمت‌های‌اعلامی ومصوب شورای‌رقابت درکلیه مصوبات فوق قیمت‌درب کارخانه بوده وبه‌قیمت‌های ذکرشده هزینه‌های قانونی وحقوقی‌اضافه می‌گردد.

4- نظربه اطلاعیه کمیسیون‌رقابت مبنی برقیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی درتاریخ 1402/02/16 درخصوص قرارداهای منعقده‌قبل ازتاریخ ابلاغ 1402/02/16 بررسی ویژه‌ای ازکمیسیون رقابت که‌الزامات کاری‌این موضوع‌نظر هیئت‌مدیره‌ است که‌پس ازدریافت پاسخ، جزئیات‌آن اعلام خواهدشد.

5- برای‌خودروهایی که‌درمصوبه 1402/02/16 فاقدارزش بوده‌ودر مصوبه 1402/04/17 برای‌آنها قیمت‌تعیین‌شده است، رسیدگی‌لازم توسط‌شورای‌رقابت انجام‌خواهدشد. آینن‌نامه ارزیابی‌شورا که‌متعاقبا به‌اطلاع‌خواهدرسید.

ب- عدم صدور دعوتنامه

ب1: اولویت‌های فصل بهار: به گفته‌متقاضیان، براساس سامانه‌یکپارچه فروش‌خودرو، اولویت‌حمل‌ونقل آنها درفصل بهاراست وتاکنون ازشرکت‌های خودروسازی دعوتنامه دریافت‌نکرده‌اند واین‌تخلف محسوب می‌شود. تعهدات آنهاباتوجه به احضاریه شرکت وعدم‌تمکین شرکت دراین خصوص، مطابق آراء  دیوان‌عدالت اداری دادنامه‌ای به‌شماره 1420 الی 1423 مورخ 1399/11/18، رسیدگی به‌موضوع عدم‌ایفای تعهدات‌قراردادی در صلاحیت محاکم تعزیری نبوده وبایستی درمحاکم عمومی رسیدگی‌شود، لذا شاکیان محترم‌بایستی جهت طرح‌دعوی به‌محاکم عمومی‌راهنمایی‌شوند.

درادامه این‌اطلاعیه آمده‌است: بدیهی‌است صدوردعوتنامه‌های مرتبط باموعد تحویل فصل‌بهار پس ازتاریخ ابلاغ قیمت‌های 1402/02/16 (برای خودروهای دارای قیمت‌مجاز) صادر می‌شود. شورای‌رقابت دراین خصوص بایدبراساس قیمت‌های اعلام‌شده باشد وقیمت‌های جدید 1402/04/17 صادره به‌همراه درخواست تخلف‌و بدون‌مجوز قانونیبوده وبرخورد قانونی لازم‌انجام خواهدشد.

ب2: برگزیدگان تابستانی: باتوجه به‌اعلام نرخ جدید رشدمصوب خودروهای مونتاژی طی‌مصوبه مورخ 1402/04/17 شورای‌رقابت، شرکت‌خودروسازی موظف‌است باکلیه متقاضیان‌براساس اولویت تماس‌حاصل‌نماید. دوره تابستان‌مربوط به‌انتشاردعوتنامه برای‌تصویب قیمت‌جدید درنظر گرفته‌شده‌است. اجرای‌افزایش‌قیمت‌ها فراترازقیمت مصوب ‌گران‌فروشی محسوب‌میشود وپساز شکایت وارائه‌مدارک لازم‌طبق ابلاغیه اقدامات‌لازم انجام ‌می‌شود.

ج- سایر موضوعات

  • نگهداری‌و دپوی‌خودروبه‌صورت عمده وبدون توزیع‌غیرمعقول درصورتی که‌مربوط به‌تعهدات‌قبلی شرکت‌ها، خودروهای‌صادره فعلی یا‌مسائل مربوطه مانندپلاک‌وغیره نباشد طبق اطلاعات 1401/12/20 شماره 11419061 وزارت‌صنعت، معدن وتجارت، مشمول احتکاربوده ودرصورت مشاهده بایستی اقدامات قانونی‌لازم اجراگردد.
  • رسیدگی به‌دادخواستهای فوق‌الذکر هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری درمورد مسائل وشکایات مربوط به‌عدم‌تحویل، عدم‌پرداخت سودمشارکت وعدم پرداخت‌خسارت تاخیرطی‌دادنامه‌های فوق‌الذکر هیات عمومی دیوان‌عدالت‌اداری، محاکم‌عمومی صالح‌به رسیدگی‌بوده و دراین‌ارتباط‌هم هیئت حل‌اختلاف بین‌دستگاه‌های اجرایی درجلسه مورخ 1401/07/11 براین موضوع تاکید نموده، لذا دراین خصوص می‌بایست مطابق‌فرایند ذکرشده اقدام‌گردد. لازم‌به ذکراست برای‌پیگیری این‌اقدام به‌تمامی ادارات‌کل 31استان ابلاغ شده‌است.

درقسمت دوم‌این‌اطلاعیه آمده‌است: صدوردعوتنامه اولویت‌های اعلام‌شده باهدف تحویل سریع‌خودرو (حداکثر تحویل سه‌ماه ازتاریخ تکمیل وجه مطابق آیین‌نامه اجرایی‌قانون حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان خودرو)، بارضایت مصرف‌کنندگان بلامانع بوده ودرصورت عدم‌تمایل به‌واریز‌وجه وتکمیل فرایند توسط‌متقاضی، شرکت‌حق حذف اولویت‌ها رانخواهدداشت.

باتوجه به‌شفاف‌بودن دستورالعمل‌رسیدگی به‌شکایات، جهت‌تسریع دررسیدگی وسردرگمی متقاضیان، شکایات صرفا درچارچوب فرآیند تعریف‌شده ارائه شود. طبیعتا درصورت نیازبه استعلام شرایط‌خاص، مواردی به‌صورت مکاتبه‌ای به‌اطلاع مدیریت کل‌معدن وتجارت خواهدرسید.

  • ادارات کل واحدهای خودروسازی بارعایت مفادبخشنامه اصلاحی وموارد مطروحه دراین نامه نسبت‌به رسیدگی‌ به‌شکایات واصله تسریع ودرصورت وجودابهام درخصوص آنها هماهنگی کامل داشته باشد. باانعکاس کلیت‌مشکل به‌این سازمان مراجعه کنید‌تامشکل راببینید.

وی‌در پایان این‌اطلاعیه‌گفت: بر امکان‌تسریع دررسیدگی به‌شکایات واصله، پاسخگوی فوری‌به متقاضیان و امکان دریافت گزارشات‌لازم به‌صورت برخط تاکیدکرده است،  واز طریق مستندات کامل‌ ومتقن صرفااز طریق سامانه یکپارچه‌مدیریت بازرسی انجام‌شود.

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support