دلایل شورای رقابت برای اعلام خودروهای مونتاژی اعلام شد

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

10 ماه پیش 18018 بازدید
دلایل شورای رقابت برای اعلام خودروهای مونتاژی اعلام شد

براساس این‌اطلاعیه، پیش ازورود شورای‌ رقابت و به‌رسمیت شناختن انحصار دربازار خودرو، ارزیابی محصولات تولیدی‌بنگاه‌های مونتاژی براساس تصمیمات هیات‌مدیره کارخانه خودروسازی انجام شد.

درنتیجه‌ایجاد انحصار دربازار خودرو که‌عمدتا ناشی‌از مقررات‌حاکم بربازار بود، قیمت‌ها به‌میزان قابل‌توجهی بالاتر ازمصوبت فعلی شورای‌رقابت (به ‌صورت فروش‌مستقیم یااز طریق‌بورس کالا) بود.

دراین‌بیانیه همچنین‌آمده است: حفظ‌، تداوم واجرای تولید‌که یکی ازارکان اصلی‌شعار سال‌مقام معظم‌رهبری است، مستلزم ایجادانگیزه برای‌ادامه تولید براساس برنامه‌های ارائه‌شده ورفع مشکلات براساس زیان‌فوق قطعا بخشی‌ازتولیدرا که‌عمدتا توسط‌بخش خصوصی انجام‌می‌شود، به‌خطر می‌اندازد ومتوقف می‌کند.

دربند سوم‌پیام شماره7 شورای‌رقابت به‌این نکته‌اشاره شده‌است که‌اصلاح قیمت‌بر اساس نظر خودروسازان انجام‌نمی‌شود، بلکه صرفا‌براساس بررسی اسنادومدارک وداده‌های حسابداری صورت‌می‌گیرد. صورتهای‌مالی تاییدشده توسط‌مرجع قانونی حسابدارانی که‌توسط سازمان حمایت‌ازحقوق مصرف‌کننده وتولیدکننده به‌صورت رسمی، تخصصی ارائه‌شده ودولت قیمت‌آن را محاسبه، بررسی و نهایی‌کرده‌است.

درحال حاضربرخی ازتولیدکنندگان مناقصه رابا قیمت‌های بالاتر ازآنچه شورای‌رقابت اعلام‌می‌کنند، اماصرفا درخواست براساس مدارک موردتایید سازمان‌های مذکور ملاک‌عمل است.

دربند چهارم این‌بیانیه، قیمت‌مصوب شورای‌رقابت درجلسه 584 کمتراز شرکت‌های خودروسازی شناخته شده‌دربازار خودرواست تاتداوم تولید وافزایش عرضه‌واجرای واردات انجام‌شود. این‌برنامه خواسته‌های مجلس ودولت است که‌درحال رصدثبات دربازارفعلی است.

شورای‌رقابت دربند پنجم این‌اطلاعیه ازهرگونه بررسی تخصصی وفنی درزمینه مبنا ودلایل افزایش‌قیمت محصولات‌تولیدی مذکور وهرگونه اقدامی‌که موجب افزایش‌رقابت دربازار خودروشود استقبال می‌کند وهمواره پشتیبان سیاست‌ها وبرنامه‌های ریاست‌جمهور ودولت است.

به‌ گزارش‌کارکیتا، رئیس‌جمهور درجلسه 4تیرماه به هیئت‌دولت اعلام‌کرد که‌شورای رقابت قیمت‌خودروهای مونتاژی رابرای چه‌افزایش‌داد؟ معاون اول‌رئیس‌جمهور وظیفه‌بررسی وبهبود این‌روندرابه رئیس جمهور ووزرای اقتصاد وامنیت محول‌کرد. 

به‌گفته رئیس‌جمهور، افزایش قیمت‌کالاها بدون کسب‌مجوز لازم‌برای «رشدتورم وکنترل تورم» برای‌بخشی قابل قبول نیست، آنهاخودرا مجبور به‌مبارزه باتورم می‌بینند. ازاین روشورای‌رقابت تصمیم‌گرفت سخنان رئیس‌ جمهور درخصوص قیمت‌خودروهای مونتاژی درجلسه امروز شورای‌رقابت برای‌اولین بار درسال‌جاری قیمت خودروهای مونتاژی راتصویب کرد وبراین اساس قیمت‌17 دستگاه رادرنیمه اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به‌تصویب رساند.

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support