استانداردهای اجباری هزاران قطعه خودرو

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

10 ماه پیش 17325 بازدید
استانداردهای اجباری هزاران قطعه خودرو

مهدی اسلام‌پناه درباره استانداردهای اجباری‌قطعات خودروگفت: زمانی‌که استاندارد اجباری قطعات‌خودرو راتعریف کردیم، تنها 45قطعه‌استاندارد شده‌بود درحالی که خودرو از هزارقطعه تشکیل‌شده است. دبیرشورای عالی استاندارد همچنین تصریح‌کرد: هدف این‌است که تاپایان سال1402 استانداردهای اجباری قطعات‌خودرو به 1000موردبرسد، امااین کارآسانی نیست ونیازمند پشتوانه علمی وفناوری باعزم وانگیزه کافی است.

مهدی اسلام‌پناه درباره استانداردهای اجباری‌85قطعه خودروگفت: این‌استانداردها مانند استانداردهای ایمنی وعملکرد جزء استانداردهایی است‌که بایدطبق دستوررئیس جمهور وقانون اجراشود. وی‌تاکیدکرد: بایدکیفیت خودروهای داخلی‌افزایش یابد واین‌خواسته وحق مردم‌است. اگر این‌مسیر درسال‌های اخیر انتخاب‌می‌شد، مشکلات‌فعلی صنعت خودرووجودنداشت.

رئیس سازمان‌ ملی‌استاندارد ایران همچنین‌تصریح کرد: برخی ازخودروسازان الزامات 85قطعه‌ای رابرای محصولات خوداعمال کرده‌اند وبه‌خودروسازان فرصت‌لازم برای‌اجرای استاندارد 85قطعه داده‌شده است. اوامیدوار است‌که سایرخودروسازان نیزاین استانداردها رارعایت‌کنند وتقاضای مردم برای‌‌کیفیت وایمنی محصول رابرآوردهکنند.

این‌مقام مربوطه درپاسخ به‌اینکه آیاخط تولیدخودرو متوقف می‌شود یاخیر، گفت: شرکت‌های خودروسازی درصورت‌عدم رعایت استانداردها، خلاف قانون‌عمل‌کرده وبه‌ کمیسیون حقوقی چهل‌ودوم فراخوانده می‌شوند وتذکرمی‌دهند.

وی‌درخصوص صادرات‌خودرو نیزازاستقبال سازمان ملی‌استاندارد ایران ازصدور مجوز برای صادرت‌خودرو ازروز اول‌خبرداد واین امررا کمکی پایدار، رقابتی وضدانحصاری برای‌اقتصاد کشور وبازار خودرومی‌داند. رئیس سازمان ملی‌استاندارد ایرانباردیگر برایجاد بسترلازم برای‌صادرات خودروتاکیدکرد وخاطرنشان کرد: امروز سازمان ملی استانداردایران شرایطی رابرای صادرات‌خودرو تعیین کرده‌است که‌میلیون‌ها خودرو واردکشور شود و هدف ازاین اقدامازبین بردن انحصار فعلی است.

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support