5 استراتژی «عظیمی» در ایران خودرو

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

10 ماه پیش 18848 بازدید
5 استراتژی «عظیمی» در ایران خودرو

مدیرعامل گروه‌صنعتی ایران‌خودرو، تعدیل‌قیمت وعرضه محصولات دربورس را اصلی‌ترین راه‌برون رفت اززیان وتعهد سهامداران دانست وگفت: برای احقاق حقوق‌سهامداران تعدیل قیمت‌را در دستورکار قرار دادیم.

علیمردان عظیمی درمجمع سالانه‌سهامداران شرکت خودروایران که‌با حضور 78درصد ازسهامداران این‌شرکت برگزارشد، تاکید کرد: رعایت بند90قانون اجرای اهداف اصلی‌اصل 44قانون اساسی کشوربرای‌جبران زیان وارده ازطریق جبرانشدید واجرای آن ضروری‌است. قانون قیمت محصولات‌درسال‌های اخیرمتناسب باقیمت تمام‌شده تجهیزات تولیدافزایش نداشته‌است ودر حال‌حاضر مدارک مربوطه به‌نهادهای تعیین قیمت ارائه‌شده است.

وی‌با اشاره به‌اینکه بهترین‌راه برای‌جبران زیان‌هنگفت، فروش محصولات دربورس است، گفت: زمانی که‌مجوز فروش دربورس صادرشد، محصولات ایرانی خودرو 80درصد سهام رادر اختیار داشتند وبه این‌ترتیب توانستند 53هزار خودرو رابه فروش‌برسانند که متاسفانه‌ این روند دربهمن‌ماه سال گذشته متوقف شد.

عظیمی‌همچنین ازطرح افزایش‌سرمایه نماد «خودرو» برای‌خروج‌ازماده 141 قانون‌تجارت خبرداد. مدیرعامل گروه‌صنعتی ایران‌خودرو درادامه باارائه گزارش عملکرد ازدستاوردهای این‌خودروساز درسال 1401 وبرنامه‌های سال‌جاری، گفت: ازابتدای ورود به‌این مجموعه، جذب‌نیرو راممنوع کرده‌ام مگردر مواردی که‌فردخاصی کارشناسی فنی ازجامعه‌دانشگاهی یا جایگزین برای بازنشستگان تولید باشد.

5 استراتژی کلیدی در ایران خودرو

عظیمی‌درباره عملکرد سال 1401 وسیاست‌های آتی ایران‌خودرو گفت: ازروز اولی‌که وارد این‌ساختمان شدم پنج‌محور تعریف‌شد که‌اولین محور‌آن افزایش‌تولید وعرضه خودروبود. خودرو بایدبر اساس نیاز مردم ساخته‌شود وبه‌این نیازها پاسخ دهد.

وی‌اگر به‌طرح دیگری برای این‌خودروساز اشاره‌کرد، گفت: برنامه‌ریزی جامعی برای‌کاهش هزینه‌کل‌جاده‌ای انجام شده وبخشی ازآن نیزمحقق شده وتاپایان امسال کاهش‌قیمت تمام شده‌خودرو افزایش چشمگیری خواهدداشت.

مدیرعامل گروه‌صنعتی ایران‌خودرو توسعه صادرات سودآور رایکی ازمحورهای راهبردی ایران‌خودرو برشمرد وگفت: هیچ‌صادراتی بدون سودآوری نخواهدبود.

ازدیگر برنامه‌های عمده این‌شرکت می‌توان به‌ارتقای کیفیت محصولات وتوسعه سبد محصولات وبهبود تصویر ذهنی‌افراد و آن‌کیفیت درتولید قطعات معناپیداکرد.

عظیمی‌با اشاره به‌روند تولیددر سال‌گذشته گفت: تولید این‌مجموعه بیش‌از 50درصد ازسهم بازارایران رابه خود اختصاص داده است وتولید باتمام مشکلات وموانع ادامه دارد.

برنامه‌ریزی برای توقف تولید پارس تا پایان سال

عظیمی بابیان اینکه‌درسال گذشته پژوپارس بیشترین میزان تولیدرا داشته است، ابزار امیدواری کردکه‌تولید این‌خودرو درپایان سال‌جاری متوقف‌شود وجایگزین محصولات سودآور یامحصولاتی بازیان کم‌شود که‌بیشترین تولید راداشته باشد.

وی‌با اشاره به‌اقدامات انجام‌شده درحوزه فروش‌گفت: کاهش تاخیر درتحویل‌خودرو، رضایت مشتریان درتحویل‌خودرو قبل ازموعدمقرر وهمچنین تحویل‌خودرو ازمحل تولید که‌منجر به‌رضایت مشتریان شد، ازاقدامات مهم وموثر درحوزه فروش‌درسال گذشته بود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو بااشاره به‌برنامه‌های سال 1402گفت: برنامه ‌تولید 730هزار دستگاه‌خودرو تاپایان سال‌جاری دردستور کارقرار دارد وبا تحقق این‌امر، تولیدامسال 33درصد بیشتر از تولید سال گذشته‌خواهدبود.

ما به دنبال قیمت‌ منصفانه و مناسب هستیم

مدیرعامل گروه‌صنعتی ایران‌خودرو بابیان اینکه به‌دنبال قیمت‌های مناسب ومنصفانه‌هستیم، گفت: به‌نظر می‌رسد این‌موضوع وظیفه‌ای است که‌باید اجرایی شود وبرای این‌منظور برنامه‌ریزیهای خوبی انجام‌شده است.

وی‌درخصوص بحث تامین‌ارز نیز توضیح‌داد: با کمک وزارت‌حراست وبانک مرکزی، عرضه ارزخوب است وتولید بدون مشکل‌ادامه دارد.

عظیمی با بیان‌اینکه می‌خواهیم سهم‌برند خودرادر سبدمحصولات تولیدی افزایش‌دهیم، گفت: این‌محصولات سودبیشتری رانصیب مجموعه‌می‌کند و درعین‌حال به‌دنبال توسعه محصول نیزهستیم.

عظیمی ایران خودرورا تنها خودروسازکشور دارای فناوری‌تولید خودروهای برقی‌دانست وگفت: این‌دانش مشوقی خواهدبود تاایران خودرو راواردار به‌اعلام‌تولید خودروهای‌برقی کند ودراین راستا تضمین‌مثبت حمایت وزارت دفاع ومعاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری رادریافت کرده‌ایم.

براساس گزارش شرکت‌کنترل کیفیت، درتمامی شاخص‌های اندازه‌گیری شده شاهدبهبود چشمگیر بودیم وگفت: خوشحالیم که‌مردم احساس کنند کیفیت بهبود یافته‌است.

محصولات جدید وارد بازار می‌شوند

مدیرعامل گروه‌صنعتی ایران‌خودرو گفت: درسال 1401 فرآیند ارتقای کیفیت به‌محیط قطعه‌سازی منتقل شد تامشتری ازماندگاری کیفیت‌محصول راضی باشد.

وی بااشاره به‌بحث توسعه محصول درسال جاری‌یادآورشد: سال‌گذشته دومحصول هایما واردبازار شد وچندی پیش طی‌قراردادی بادانگ‌فنگ مقررشد 10هزار دستگاه خودروی‌بنزینی وهیبریدی شاین‌مکس به‌منظور کنترل بازار ورفع نیاز مشتریان واردشود. این‌محصول خدمات پس‌ازفروش زیادی درسراسر کشور خواهدداشت وهمچنین به‌دنبال انتقال فناوری تولید این‌محصول هستیم.

عظیمی‌با اشاره به‌اینکه خودروی رایرا شهریورماه امسال صنعتی وتولید می‌شود، ابزار امیدواری کرد: باعرضه این‌خودرو وسایر محصولات رضایت مشتریان افزایش‌یابد.

وی‌درباره برنامه‌های این‌خودروساز برای‌تولید موتور، گیربکس وخودروهای برقی گفت: با توجه‌به تلاش وزیرصمت برای‌ساخت خودروهای برقی، درنیمه دوم سال جاری ازنسخه برقی خودروی ری‌را رونمایی‌می‌شود.

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support