بیش از 700 راننده زن فعال در ناوگان مسافری و باری

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

11 ماه پیش 18037 بازدید
بیش از 700 راننده زن فعال در ناوگان مسافری و باری

چندی پیش‌مدیر کل‌حمل ونقل مسافر سازمان‌جاده‌ای کشورگزارش داد: 193راننده زن درناوگان مسافری و581زن درناوگان‌باری درجاده‌ها حضوردارند.

اختصاص مکان ویژه برای رانندگان خانم ناوگان برون‌شهری اصفهان

مدیرعامل سازمان‌پایانه‌های مسافربری شهرداری‌اصفهان سال‌گذشته ازاختصاص استراحتگاه برای‌رانندگان زن‌ناوگان مسافربری اضافی‌شهری درپایانه‌صفه اصفهان‌خبرداده بود.

ابوالفضل توکلی‌با اعلام‌این‌خبر گفت: به‌منظور توجه‌به جایگاه بانوان‌راننده واحترام به‌جایگاه بانوان‌درپایانه مسافربری صفه‌اصفهان، تفاهم‌نامه مشترکی بامدیریت هتل‌همام پایانه صفه منعقدشده است تابانوان راننده‌هم بتوانندباشرایط ویژه، کمترازقیمت مصوب هتلداری، در آنجا اسکان داشته‌باشند و استراحت‌کنند.

وی‌افزود: درگذشته امکان‌اسکان رانندگان‌زن ناوگان‌مسافربری برون‌شهری درکوی‌های صفاوکاوه وجودنداشت واین اقدام برای‌اولین‌بار درپایانه‌هایمسافربری شهرداری‌اصفهان فضاهایی برای‌رانندگان زن انجام‌شد.

رئیس‌هیئت مدیره‌مسافری منطقه اصفهان‌ازتردد 50راننده زن‌اتوبوس درایستگاه اتوبوس‌اصفهان درمسیرروستاها ازاستان‌اصفهان وسایر مناطق خبرداد وتاکیدکرد: رانندگان‌زن اتوبوس می‌توانند باداشتن کارت‌هوشمند ودفترچه یا اطلاعات نامه‌ازسازمان اتوبوسرانی درپنج ایستگاه‌از ایستگاه‌اتوبوس استفاده کنند.

البته درپایانه‌های کاوه‌وصفه استراحتگاه ویژه‌ای برای‌رانندگان آقاوجوددارد که‌درآن خدمات اقامتی وغذایی باکیفیت بالا وقیمت مناسب ارائه می‌شود.

قدردانی از رانندگان زن ناوگان حمل ونقل عمومی مازندران

چندی پیش‌درنشستی که‌مدیرکل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای شهرداری‌مازندران بابانوان این‌اداره کل‌برگزارکرد، ازرانندگان زن‌ناوگان حمل‌ونقل عمومی‌بین‌شهری مازندران تجلیل شد. حسن‌جهانیان دراین مراسم‌گفت: صنعت‌حمل ونقل درحال تغییراست، این‌صنعت به‌رانندگان حرفه‌ای وبی‌طرف بامهارت‌های به‌روزنیاز دارد.

وی‌ادامه داد: یکی‌ازسیاست‌های دولت برای‌بهره‌گیری ازظرفیت‌های زنان‌ماهر ومستعدی است‌که‌در عرصه‌های مختلف‌زندگی‌فردی واجتماعی به‌نفع کشورایفای نقش‌می‌کنند ومطالبات خودرابرآورده می‌کنند.

مدیر‌کل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای استان‌مازندران گفت: رانندگان وسایل‌نقلیه‌سنگین، کامیون‌ها واتوبوس‌ها بایددانش اولیه‌کامیون‌ها ووسایل‌نقلیه سنگین راداشته‌باشند تادرصورت نیاز بتوانند تعمیرات‌لازم راانجام‌دهند واقدامات اضطراری وخدمات تعمیرکامل دردسترس نیست وهمچنین بایدتوانایی رانندگی باکامیون راداشته‌باشند که‌این تنها مجموعه‌مهارتی وایمنی‌نیست.

وی‌گفت: رانندگان‌خودروها ووسایل‌نقلیه‌سنگین بایدازوضعیت وسیله‌نقلیه، جاده‌ها، آب وهواو وضعیت جاده‌آگاه باشند. رانندگان باتمرکزبالا وهوشیاری کامل‌می‌توانند تصمیمات واقداماتی راعلیه محیط‌زیست انجام دهند ودربرابر عوامل‌مختلفی مانند تصادفات‌جاده‌ای، ترافیک‌جاده‌ای، امنیت حمل‌ونقل وباروغیره اقداماتی را انجام‌دهند.

هیچ محدودیتی‌برای استفاده ازرانندگان زن در اتوبوس‌های بین‌شهری و جاده‌ای وجود ندارد

رئیس سازمان اتوبوسرانی‌سبزوار که‌یکی‌از بزرگترین شهرهای شمال‌شرق کشوروقطب فرهنگی وعلمی است، همچنین‌ازاجازه رانندگی برای‌زنان سبزواری خبرداد. محمدپورکاوخ باتاکید براینکه هیچ محدودیت قانونی‌برای استفاده ازرانندگان زن درشرکت‌های اتوبوسرانی وجودندارد، گفت: اگرچه زنان طبق‌مقررات می‌توانند گواهینامه پایه‌یک دریافت کنند، امااین حق‌برای رانندگی بااتوبوس‌های متوسط نیزشامل‌می‌شود.

وی‌به فعالیت بانوان درناوگان‌حمل ونقل بین‌شهری وجاده‌ای درشهرهای بزرگ اشاره‌کردوگفت: سازمان‌تابع این‌مقررات است اماقوانین منعی برای‌استفاده بانوان دراتوبوس‌های بین‌شهری وجاده‌ای ندارد، البته بانوانی که‌قصد ورودبه‌این‌حوزه رادارند بایدبحث فرهنگی رانیز مدنظر داشته باشند.

رئیس‌شرکت واحداتوبوسرانی سبزوارادامه داد: تاکنون درخواستی‌ازسوی بانوان برای‌رانندگی ناوگان اتوبوسرانی نداشته‌ایم، البته قانون تبعیض جنسیتی قائل‌نشده است واگرشرکتی متقاضی خانم‌دراین زمینه راداشته باشد ازشرایطی مانند رانندگان مردبرخوردار خواهدبود.

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support