قیمت روز خودرو

قیمت روز خودرو های صفر در شنبه 11 آذر 1402

قیمت روز خودرو

اگر به دنبال استعلام قیمت روز خودرو صفر هستید، می توانید به این بخش از سایت کارکیتا وارد شوید و قیمت خودروی مورد نظر خود را مشاهده کنید.

قیمت خودروی آریسان


آریسان 2
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.26%
382,000,000 تومان
آریسان 2 ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.26%
382,000,000 تومان

آریسان 2
ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
383,030,000 تومان
آریسان 2 ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
383,030,000 تومان

آریسان 2
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.27%
372,000,000 تومان
آریسان 2 ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.27%
372,000,000 تومان

قیمت خودروی آمیکو


آمیکو asna4door
گروه صنعتی آمیکو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.31%
1,615,000,000 تومان
آمیکو asna4door گروه صنعتی آمیکو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.31%
1,615,000,000 تومان

آمیکو asna4door
گروه صنعتی آمیکو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0.34%
1,485,000,000 تومان
آمیکو asna4door گروه صنعتی آمیکو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0.34%
1,485,000,000 تومان

آمیکو asna4door
گروه صنعتی آمیکو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0.35%
1,435,000,000 تومان
آمیکو asna4door گروه صنعتی آمیکو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0.35%
1,435,000,000 تومان

قیمت خودروی ام وی ام


ام وی ام x22
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.28%
718,000,000 تومان
ام وی ام x22 مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.28%
718,000,000 تومان

ام وی ام x22
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.24%
818,000,000 تومان
ام وی ام x22 مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.24%
818,000,000 تومان

ام وی ام x22
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.28%
705,000,000 تومان
ام وی ام x22 مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.28%
705,000,000 تومان

ام وی ام x22
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.38%
777,000,000 تومان
ام وی ام x22 مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.38%
777,000,000 تومان

ام وی ام x22
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.25%
788,000,000 تومان
ام وی ام x22 مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.25%
788,000,000 تومان

ام وی ام x22pro
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.22%
908,000,000 تومان
ام وی ام x22pro مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.22%
908,000,000 تومان

ام وی ام x22pro
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.37%
812,000,000 تومان
ام وی ام x22pro مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.37%
812,000,000 تومان

ام وی ام x22pro
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
708,600,000 تومان
ام وی ام x22pro مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
708,600,000 تومان

ام وی ام x22pro
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
873,100,000 تومان
ام وی ام x22pro مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
873,100,000 تومان

ام وی ام x22pro
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
880,000,000 تومان
ام وی ام x22pro مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
880,000,000 تومان

ام وی ام x22pro
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.36%
842,000,000 تومان
ام وی ام x22pro مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.36%
842,000,000 تومان

ام وی ام x33cross
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
897,000,000 تومان
ام وی ام x33cross 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
897,000,000 تومان

ام وی ام x33cross
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
800,500,000 تومان
ام وی ام x33cross 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
800,500,000 تومان

ام وی ام x55pro
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.39%
1,265,000,000 تومان
ام وی ام x55pro مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.39%
1,265,000,000 تومان

ام وی ام x55pro
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.39%
1,290,000,000 تومان
ام وی ام x55pro مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.39%
1,290,000,000 تومان

ام وی ام x55pro
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,253,800,000 تومان
ام وی ام x55pro مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,253,800,000 تومان

ام وی ام x55pro
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.41%
1,205,000,000 تومان
ام وی ام x55pro مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.41%
1,205,000,000 تومان

ام وی ام x55pro
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.4%
1,235,000,000 تومان
ام وی ام x55pro مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.4%
1,235,000,000 تومان

ام وی ام x55pro
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.42%
1,185,000,000 تومان
ام وی ام x55pro مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.42%
1,185,000,000 تومان

قیمت خودروی اینرودز


اینرودز c35
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
705,000,000 تومان
اینرودز c35 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
705,000,000 تومان

اینرودز c35
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
793,681,000 تومان
اینرودز c35 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
793,681,000 تومان

اینرودز c35
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
650,000,000 تومان
اینرودز c35 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
650,000,000 تومان

قیمت خودروی ب ام و


ب ام و x1
Epic
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.66%
7,500,000,000 تومان
ب ام و x1 Epic 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.66%
7,500,000,000 تومان

ب ام و x4
exclusive
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.48%
10,300,000,000 تومان
ب ام و x4 exclusive 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.48%
10,300,000,000 تومان

ب ام و 5seriessedan
Perfection
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.4%
12,300,000,000 تومان
ب ام و 5seriessedan Perfection 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.4%
12,300,000,000 تومان

ب ام و 5seriessedan
perfection plus
2018
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
12,200,000,000 تومان
ب ام و 5seriessedan perfection plus 2018
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
12,200,000,000 تومان

ب ام و 5seriessedan
Champion
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
10,500,000,000 تومان
ب ام و 5seriessedan Champion 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
10,500,000,000 تومان

ب ام و 7series
individual vip
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.8%
18,500,000,000 تومان
ب ام و 7series individual vip 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.8%
18,500,000,000 تومان

ب ام و 7series
individual vip
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
16,800,000,000 تومان
ب ام و 7series individual vip 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
16,800,000,000 تومان

قیمت خودروی بنز


بنز eclass
1کلید
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.39%
12,700,000,000 تومان
بنز eclass 1کلید 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.39%
12,700,000,000 تومان

بنز eclass
1 کلید
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.48%
10,400,000,000 تومان
بنز eclass 1 کلید 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.48%
10,400,000,000 تومان

بنز eclass
بدون کلید
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.53%
9,350,000,000 تومان
بنز eclass بدون کلید 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.53%
9,350,000,000 تومان

بنز eclass
3 کلید
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.88%
11,200,000,000 تومان
بنز eclass 3 کلید 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.88%
11,200,000,000 تومان

بنز eclass
4 کلید با سیستم صوتی برمستر
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.84%
11,800,000,000 تومان
بنز eclass 4 کلید با سیستم صوتی برمستر 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.84%
11,800,000,000 تومان

بنز eclass
2 کلید
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.93%
10,700,000,000 تومان
بنز eclass 2 کلید 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.93%
10,700,000,000 تومان

قیمت خودروی پادرا موتور


پادرا موتور tagah
2022
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
9%
1,842,100,000 تومان
پادرا موتور tagah 2022
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 9%
1,842,100,000 تومان

پادرا موتور tagah
2022
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
8.5%
1,942,100,000 تومان
پادرا موتور tagah 2022
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 8.5%
1,942,100,000 تومان

قیمت خودروی پراید


پراید 151
سایپا - لاینر
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.37%
272,000,000 تومان
پراید 151 سایپا - لاینر 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.37%
272,000,000 تومان

پراید 151
سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.37%
269,000,000 تومان
پراید 151 سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.37%
269,000,000 تومان

پراید 151
DA - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
236,034,000 تومان
پراید 151 DA - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
236,034,000 تومان

پراید 151
سایپا - لاینر
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
259,034,000 تومان
پراید 151 سایپا - لاینر 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
259,034,000 تومان

پراید 151
سایپا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.39%
258,000,000 تومان
پراید 151 سایپا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.39%
258,000,000 تومان

پراید 151
سایپا
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.4%
250,000,000 تومان
پراید 151 سایپا 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.4%
250,000,000 تومان

قیمت خودروی پژو


پژو 206ir
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
520,000,000 تومان
پژو 206ir ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
520,000,000 تومان

پژو 206ir
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.21%
482,000,000 تومان
پژو 206ir ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.21%
482,000,000 تومان

پژو 206ir
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.39%
508,000,000 تومان
پژو 206ir ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.39%
508,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.27%
750,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.27%
750,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.25%
790,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.25%
790,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.37%
545,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.37%
545,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.38%
525,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.38%
525,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.3%
655,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.3%
655,000,000 تومان

پژو 207
فرمان برقی - ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.33%
610,000,000 تومان
پژو 207 فرمان برقی - ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.33%
610,000,000 تومان

پژو 207
ارتقا یافته - ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.3%
675,000,000 تومان
پژو 207 ارتقا یافته - ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.3%
675,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.24%
820,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.24%
820,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو - فرمان هیدرولیک، ترمز عقب کاسه ای
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.33%
600,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو - فرمان هیدرولیک، ترمز عقب کاسه ای 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.33%
600,000,000 تومان

پژو 207
ارتقا یافته - ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
498,584,000 تومان
پژو 207 ارتقا یافته - ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
498,584,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.28%
720,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.28%
720,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.25%
795,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.25%
795,000,000 تومان

پژو 207
فرمان برقی - ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.34%
588,000,000 تومان
پژو 207 فرمان برقی - ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.34%
588,000,000 تومان

پژو 207
پانوراما - ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.31%
640,000,000 تومان
پژو 207 پانوراما - ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.31%
640,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.13%
765,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.13%
765,000,000 تومان

پژو 207
با رینگ فولادی - ایران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.28%
724,000,000 تومان
پژو 207 با رینگ فولادی - ایران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.28%
724,000,000 تومان

پژو 207
پانوراما - ایران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.16%
615,000,000 تومان
پژو 207 پانوراما - ایران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.16%
615,000,000 تومان

پژو 207
پانوراما - ایران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.26%
760,000,000 تومان
پژو 207 پانوراما - ایران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.26%
760,000,000 تومان

پژو pars
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.3%
655,000,000 تومان
پژو pars ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.3%
655,000,000 تومان

پژو pars
سال - ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.2%
505,000,000 تومان
پژو pars سال - ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.2%
505,000,000 تومان

پژو pars
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.48%
622,000,000 تومان
پژو pars ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.48%
622,000,000 تومان

پژو pars
سال سفارشی - ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
525,000,000 تومان
پژو pars سال سفارشی - ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
525,000,000 تومان

پژو pars
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.35%
570,000,000 تومان
پژو pars ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.35%
570,000,000 تومان

پژو pars
سال سفارشی - ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
309,545,000 تومان
پژو pars سال سفارشی - ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
309,545,000 تومان

پژو pars
ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
333,897,000 تومان
پژو pars ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
333,897,000 تومان

پژو pars
سال - ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
294,133,000 تومان
پژو pars سال - ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
294,133,000 تومان

پژو pars
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.31%
640,000,000 تومان
پژو pars ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.31%
640,000,000 تومان

پژو pars
سال سفارشی - ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.39%
515,000,000 تومان
پژو pars سال سفارشی - ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.39%
515,000,000 تومان

پژو pars
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.36%
550,000,000 تومان
پژو pars ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.36%
550,000,000 تومان

پژو pars
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.42%
478,000,000 تومان
پژو pars ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.42%
478,000,000 تومان

پژو pars
سال - ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.41%
490,000,000 تومان
پژو pars سال - ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.41%
490,000,000 تومان

پژو pars
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.33%
605,000,000 تومان
پژو pars ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.33%
605,000,000 تومان

پژو pars
ایران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.43%
468,000,000 تومان
پژو pars ایران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.43%
468,000,000 تومان

پژو pars
با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای - ایران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.34%
585,000,000 تومان
پژو pars با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای - ایران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.34%
585,000,000 تومان

قیمت خودروی پورشه


پورشه macan
توربو
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.52%
19,000,000,000 تومان
پورشه macan توربو 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.52%
19,000,000,000 تومان

قیمت خودروی تارا


تارا automatic
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.26%
770,000,000 تومان
تارا automatic 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.26%
770,000,000 تومان

تارا automatic
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
490,585,000 تومان
تارا automatic 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
490,585,000 تومان

تارا automatic
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.4%
745,000,000 تومان
تارا automatic 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.4%
745,000,000 تومان

تارا automaticv4
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.35%
855,000,000 تومان
تارا automaticv4 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.35%
855,000,000 تومان

تارا manual
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.45%
660,000,000 تومان
تارا manual 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.45%
660,000,000 تومان

تارا manual
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
394,494,000 تومان
تارا manual 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
394,494,000 تومان

تارا manual
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.31%
640,000,000 تومان
تارا manual 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.31%
640,000,000 تومان

تارا manual
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.32%
630,000,000 تومان
تارا manual 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.32%
630,000,000 تومان

تارا v1p
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
580,120,000 تومان
تارا v1p 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
580,120,000 تومان

قیمت خودروی تویوتا


تویوتا chr
Icon
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
4,100,000,000 تومان
تویوتا chr Icon 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
4,100,000,000 تومان

تویوتا chr
Style
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
4,800,000,000 تومان
تویوتا chr Style 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
4,800,000,000 تومان

تویوتا chr
Lounge
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
4,200,000,000 تومان
تویوتا chr Lounge 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
4,200,000,000 تومان

تویوتا chrhybrid
Icon
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
4,100,000,000 تومان
تویوتا chrhybrid Icon 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
4,100,000,000 تومان

تویوتا chrhybrid
Style
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
4,800,000,000 تومان
تویوتا chrhybrid Style 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
4,800,000,000 تومان

تویوتا chrhybrid
Lounge
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
4,300,000,000 تومان
تویوتا chrhybrid Lounge 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
4,300,000,000 تومان

تویوتا prius
فول شرکتی
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
2,800,000,000 تومان
تویوتا prius فول شرکتی 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
2,800,000,000 تومان

تویوتا rav4
عمان
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
5,700,000,000 تومان
تویوتا rav4 عمان 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
5,700,000,000 تومان

قیمت خودروی تیبا


تیبا sedan
سایپا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
330,000,000 تومان
تیبا sedan سایپا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
330,000,000 تومان

تیبا hatchback
با رینگ فولادی - سایپا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
340,000,000 تومان
تیبا hatchback با رینگ فولادی - سایپا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
340,000,000 تومان

قیمت خودروی تیگارد


تیگارد x35
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.89%
1,115,000,000 تومان
تیگارد x35 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.89%
1,115,000,000 تومان

تیگارد x35
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,250,000,000 تومان
تیگارد x35 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,250,000,000 تومان

قیمت خودروی جک


جک s3
کرمان موتور
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.31%
950,000,000 تومان
جک s3 کرمان موتور 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.31%
950,000,000 تومان

جک s3
کرمان موتور
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
910,450,000 تومان
جک s3 کرمان موتور 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
910,450,000 تومان

جک s3
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.21%
930,000,000 تومان
جک s3 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.21%
930,000,000 تومان

جک s3
کرمان موتور
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.22%
905,000,000 تومان
جک s3 کرمان موتور 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.22%
905,000,000 تومان

جک s5
کرمان موتور
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.38%
1,320,000,000 تومان
جک s5 کرمان موتور 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.38%
1,320,000,000 تومان

جک s5
کرمان موتور
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,246,890,000 تومان
جک s5 کرمان موتور 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,246,890,000 تومان

جک s5
کرمان موتور
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.39%
1,265,000,000 تومان
جک s5 کرمان موتور 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.39%
1,265,000,000 تومان

جک s5
کرمان موتور
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.4%
1,240,000,000 تومان
جک s5 کرمان موتور 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.4%
1,240,000,000 تومان

جک s5
کرمان موتور
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.41%
1,215,000,000 تومان
جک s5 کرمان موتور 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.41%
1,215,000,000 تومان

جک j4
کرمان موتور
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.27%
735,000,000 تومان
جک j4 کرمان موتور 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.27%
735,000,000 تومان

جک j4
کرمان موتور
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
765,890,000 تومان
جک j4 کرمان موتور 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
765,890,000 تومان

جک j4
کرمان موتور
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.28%
715,000,000 تومان
جک j4 کرمان موتور 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.28%
715,000,000 تومان

قیمت خودروی چانگان


چانگان cs35plus
2023
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.72%
1,380,000,000 تومان
چانگان cs35plus 2023
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.72%
1,380,000,000 تومان

چانگان cs35plus
2023
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.67%
1,480,000,000 تومان
چانگان cs35plus 2023
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.67%
1,480,000,000 تومان

چانگان cs35plus
2023
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,274,132,000 تومان
چانگان cs35plus 2023
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,274,132,000 تومان

چانگان cs35plus
2023
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,143,488,000 تومان
چانگان cs35plus 2023
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,143,488,000 تومان

قیمت خودروی چری


چری arrizo5t
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,110,000,000 تومان
چری arrizo5t مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,110,000,000 تومان

چری arrizo5t
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,055,900,000 تومان
چری arrizo5t مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,055,900,000 تومان

چری arrizo5t
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,070,000,000 تومان
چری arrizo5t مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,070,000,000 تومان

چری arrizo5t
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
970,000,000 تومان
چری arrizo5t مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
970,000,000 تومان

چری arrizo5t
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,040,000,000 تومان
چری arrizo5t مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,040,000,000 تومان

چری arrizo5tsport
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,091,200,000 تومان
چری arrizo5tsport مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,091,200,000 تومان

چری arrizo6
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,320,000,000 تومان
چری arrizo6 مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,320,000,000 تومان

چری arrizo6
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,240,000,000 تومان
چری arrizo6 مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,240,000,000 تومان

چری tiggo5
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,230,000,000 تومان
چری tiggo5 مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,230,000,000 تومان

چری tiggo7
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,435,000,000 تومان
چری tiggo7 مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,435,000,000 تومان

چری tiggo7
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,375,000,000 تومان
چری tiggo7 مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,375,000,000 تومان

چری tiggo7
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,270,000,000 تومان
چری tiggo7 مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,270,000,000 تومان

قیمت خودروی دایون


دایون y5
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,470,000,000 تومان
دایون y5 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,470,000,000 تومان

دایون y5plus
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,660,000,000 تومان
دایون y5plus 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,660,000,000 تومان

دایون y5plus
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,570,000,000 تومان
دایون y5plus 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,570,000,000 تومان

دایون y7
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,606,000,000 تومان
دایون y7 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,606,000,000 تومان

قیمت خودروی دنا


دنا plus
ایران خودرو - رینگ فولادی،ترمز عقب کاسه ای
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.31%
643,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو - رینگ فولادی،ترمز عقب کاسه ای 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.31%
643,000,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.25%
795,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.25%
795,000,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو - چهار ایربگ
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.27%
740,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو - چهار ایربگ 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.27%
740,000,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو - رینگ آلومینیومی، ترمر عقب دیسکی
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.3%
658,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو - رینگ آلومینیومی، ترمر عقب دیسکی 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.3%
658,000,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو - رینگ فولادی ، ترمز عقب کاسه ای
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.32%
620,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو - رینگ فولادی ، ترمز عقب کاسه ای 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.32%
620,000,000 تومان

دنا plus
5 دنده - ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.28%
700,000,000 تومان
دنا plus 5 دنده - ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.28%
700,000,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.28%
720,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.28%
720,000,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.46%
647,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.46%
647,000,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.26%
775,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.26%
775,000,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.26%
765,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.26%
765,000,000 تومان

دنا plus
با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.29%
685,000,000 تومان
دنا plus با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.29%
685,000,000 تومان

دنا plus
بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.32%
623,000,000 تومان
دنا plus بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.32%
623,000,000 تومان

دنا 1.7
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.34%
593,000,000 تومان
دنا 1.7 ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.34%
593,000,000 تومان

قیمت خودروی دیگنیتی


دیگنیتی prime
بهمن موتور
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.3%
1,635,000,000 تومان
دیگنیتی prime بهمن موتور 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.3%
1,635,000,000 تومان

دیگنیتی prime
بهمن موتور
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,249,600,000 تومان
دیگنیتی prime بهمن موتور 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,249,600,000 تومان

دیگنیتی prime
بهمن موتور
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.32%
1,565,000,000 تومان
دیگنیتی prime بهمن موتور 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.32%
1,565,000,000 تومان

دیگنیتی prime
بهمن موتور
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.33%
1,515,000,000 تومان
دیگنیتی prime بهمن موتور 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.33%
1,515,000,000 تومان

دیگنیتی prestige
بهمن موتور
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.5%
1,990,000,000 تومان
دیگنیتی prestige بهمن موتور 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.5%
1,990,000,000 تومان

دیگنیتی prestige
بهمن موتور
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,442,400,000 تومان
دیگنیتی prestige بهمن موتور 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,442,400,000 تومان

دیگنیتی prestige
بهمن موتور
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.26%
1,945,000,000 تومان
دیگنیتی prestige بهمن موتور 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.26%
1,945,000,000 تومان

قیمت خودروی رانا


رانا plus
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
483,000,000 تومان
رانا plus ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
483,000,000 تومان

رانا plus
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
473,000,000 تومان
رانا plus ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
473,000,000 تومان

رانا pluspanorama
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
527,000,000 تومان
رانا pluspanorama ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
527,000,000 تومان

رانا pluspanorama
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
512,000,000 تومان
رانا pluspanorama ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
512,000,000 تومان

قیمت خودروی راین


راین r3
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
660,000,000 تومان
راین r3 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
660,000,000 تومان

قیمت خودروی رنو


رنو talisman
رنگ مشکی
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
3,500,000,000 تومان
رنو talisman رنگ مشکی 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
3,500,000,000 تومان

رنو koleos
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
4,450,000,000 تومان
رنو koleos 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
4,450,000,000 تومان

قیمت خودروی ریسپکت


ریسپکت prime
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.43%
1,165,000,000 تومان
ریسپکت prime 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.43%
1,165,000,000 تومان

ریسپکت prime
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
973,760,000 تومان
ریسپکت prime 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
973,760,000 تومان

ریسپکت prime
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.44%
1,120,000,000 تومان
ریسپکت prime 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.44%
1,120,000,000 تومان

قیمت خودروی زامیاد


زامیاد padraplus
سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.46%
650,000,000 تومان
زامیاد padraplus سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.46%
650,000,000 تومان

زامیاد padraplus
سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.27%
728,000,000 تومان
زامیاد padraplus سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.27%
728,000,000 تومان

زامیاد padraplus
لاستیک رادیال - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
616,890,000 تومان
زامیاد padraplus لاستیک رادیال - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
616,890,000 تومان

زامیاد padraplus
سایپا - لاستیک رادیال
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.47%
630,000,000 تومان
زامیاد padraplus سایپا - لاستیک رادیال 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.47%
630,000,000 تومان

زامیاد padraplus
سایپا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.32%
620,000,000 تومان
زامیاد padraplus سایپا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.32%
620,000,000 تومان

زامیاد padraplus
سایپا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.43%
695,000,000 تومان
زامیاد padraplus سایپا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.43%
695,000,000 تومان

زامیاد padraplus
سایپا
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.34%
593,000,000 تومان
زامیاد padraplus سایپا 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.34%
593,000,000 تومان

زامیاد zagros
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,215,000,000 تومان
زامیاد zagros 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,215,000,000 تومان

زامیاد karoon
لاستیک رادیال - سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
715,000,000 تومان
زامیاد karoon لاستیک رادیال - سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
715,000,000 تومان

زامیاد karoon
لاستیک رادیال - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
710,190,000 تومان
زامیاد karoon لاستیک رادیال - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
710,190,000 تومان

زامیاد karoon
سایپا - لاستیک رادیال
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
645,000,000 تومان
زامیاد karoon سایپا - لاستیک رادیال 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
645,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
608,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
608,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
568,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
568,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک - سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
598,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک - سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
598,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با هیدرولیک - سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
552,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با هیدرولیک - سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
552,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال - سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
613,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال - سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
613,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با هیدرولیک - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
539,290,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با هیدرولیک - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
539,290,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
571,090,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
571,090,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
553,620,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
553,620,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
534,090,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
534,090,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
556,190,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
556,190,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک - سایپا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
578,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک - سایپا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
578,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال - سایپا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
533,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال - سایپا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
533,000,000 تومان

زامیاد pickup
سایپا - آپشنال با هیدرولیک
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
543,000,000 تومان
زامیاد pickup سایپا - آپشنال با هیدرولیک 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
543,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال - سایپا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
598,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال - سایپا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
598,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با هیدرولیک - سایپا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
608,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با هیدرولیک - سایپا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
608,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
558,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
558,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک - سایپا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
613,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک - سایپا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
613,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
613,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
613,000,000 تومان

زامیاد pickup
با لاستیک رادیال - سایپا
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
498,000,000 تومان
زامیاد pickup با لاستیک رادیال - سایپا 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
498,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال - سایپا
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
523,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال - سایپا 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
523,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال - سایپا
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
583,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال - سایپا 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
583,000,000 تومان

قیمت خودروی زوتی


زوتی dl5
2023
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,050,000,000 تومان
زوتی dl5 2023
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,050,000,000 تومان

قیمت خودروی ساینا


ساینا exmt
سایپا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.3%
333,000,000 تومان
ساینا exmt سایپا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.3%
333,000,000 تومان

ساینا exmt
با رینگ فولادی - سایپا
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.3%
328,000,000 تومان
ساینا exmt با رینگ فولادی - سایپا 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.3%
328,000,000 تومان

ساینا manuals
DA - سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.28%
353,000,000 تومان
ساینا manuals DA - سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.28%
353,000,000 تومان

ساینا manuals
سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
370,000,000 تومان
ساینا manuals سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
370,000,000 تومان

ساینا manuals
سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.29%
348,000,000 تومان
ساینا manuals سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.29%
348,000,000 تومان

ساینا manuals
سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
428,000,000 تومان
ساینا manuals سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
428,000,000 تومان

ساینا manuals
سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
283,162,000 تومان
ساینا manuals سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
283,162,000 تومان

ساینا manuals
سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
330,966,000 تومان
ساینا manuals سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
330,966,000 تومان

ساینا manuals
استاندارد 85 گانه - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
330,490,000 تومان
ساینا manuals استاندارد 85 گانه - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
330,490,000 تومان

ساینا manuals
DA - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
323,757,000 تومان
ساینا manuals DA - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
323,757,000 تومان

قیمت خودروی سمند


سمند lx
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0.38%
535,000,000 تومان
سمند lx ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0.38%
535,000,000 تومان

سمند lx
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.61%
485,000,000 تومان
سمند lx ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.61%
485,000,000 تومان

سمند lx
ایران خودرو - تاکسی
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0.53%
380,000,000 تومان
سمند lx ایران خودرو - تاکسی 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0.53%
380,000,000 تومان

سمند soren
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0.33%
600,000,000 تومان
سمند soren ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0.33%
600,000,000 تومان

سمند soren
ایران خودرو - مالتی مدیا،رینگ آلومینیومی
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0.34%
590,000,000 تومان
سمند soren ایران خودرو - مالتی مدیا،رینگ آلومینیومی 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0.34%
590,000,000 تومان

سمند soren
ایران خودرو - مالتی مدیا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0.35%
580,000,000 تومان
سمند soren ایران خودرو - مالتی مدیا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0.35%
580,000,000 تومان

سمند soren
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0.36%
560,000,000 تومان
سمند soren ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0.36%
560,000,000 تومان

سمند soren
ایران خودرو - مالتی مدیا،کروزکنترل
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0.32%
620,000,000 تومان
سمند soren ایران خودرو - مالتی مدیا،کروزکنترل 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0.32%
620,000,000 تومان

سمند soren
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0.36%
550,000,000 تومان
سمند soren ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0.36%
550,000,000 تومان

سمند soren
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0.35%
580,000,000 تومان
سمند soren ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0.35%
580,000,000 تومان

سمند soren
ایران خودرو - مالتی مدیا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0.37%
545,000,000 تومان
سمند soren ایران خودرو - مالتی مدیا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0.37%
545,000,000 تومان

قیمت خودروی سوئیست


سوئیست dx3
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,200,000,000 تومان
سوئیست dx3 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,200,000,000 تومان

قیمت خودروی سیتروئن


سیتروئن c3ir
با رینگ فرانسوی - سایپا
1398
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
2,100,000,000 تومان
سیتروئن c3ir با رینگ فرانسوی - سایپا 1398
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
2,100,000,000 تومان

قیمت خودروی شاهین


شاهین gautomatic
سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0.27%
750,000,000 تومان
شاهین gautomatic سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0.27%
750,000,000 تومان

شاهین gautomatic
سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
641,718,000 تومان
شاهین gautomatic سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
641,718,000 تومان

شاهین g
ESC - سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0.34%
595,000,000 تومان
شاهین g ESC - سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0.34%
595,000,000 تومان

شاهین g
سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0.35%
580,000,000 تومان
شاهین g سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0.35%
580,000,000 تومان

شاهین g
ESC - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
435,199,000 تومان
شاهین g ESC - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
435,199,000 تومان

شاهین g
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0.36%
560,000,000 تومان
شاهین g 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0.36%
560,000,000 تومان

شاهین g
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0.36%
550,000,000 تومان
شاهین g 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0.36%
550,000,000 تومان

شاهین gl
سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0.53%
565,000,000 تومان
شاهین gl سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0.53%
565,000,000 تومان

قیمت خودروی فردا


فردا sx5
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,210,000,000 تومان
فردا sx5 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,210,000,000 تومان

فردا sx5
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,180,000,000 تومان
فردا sx5 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,180,000,000 تومان

فردا sx5
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,130,000,000 تومان
فردا sx5 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,130,000,000 تومان

فردا t5
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,550,000,000 تومان
فردا t5 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,550,000,000 تومان

فردا t5
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,450,000,000 تومان
فردا t5 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,450,000,000 تومان

فردا subam4
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.22%
2,310,000,000 تومان
فردا subam4 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.22%
2,310,000,000 تومان

قیمت خودروی فوتون


فوتون tunland
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,455,000,000 تومان
فوتون tunland 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,455,000,000 تومان

فوتون tunland
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,540,659,000 تومان
فوتون tunland 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,540,659,000 تومان

فوتون tunland
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,415,000,000 تومان
فوتون tunland 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,415,000,000 تومان

فوتون tunland
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,375,000,000 تومان
فوتون tunland 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,375,000,000 تومان

فوتون tunlandg7
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,825,000,000 تومان
فوتون tunlandg7 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,825,000,000 تومان

فوتون tunlandg7
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,885,827,000 تومان
فوتون tunlandg7 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,885,827,000 تومان

فوتون vana
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,647,183,000 تومان
فوتون vana 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,647,183,000 تومان

قیمت خودروی فولکس


فولکس passat
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.9%
5,500,000,000 تومان
فولکس passat 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.9%
5,500,000,000 تومان

فولکس tiguan
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.78%
6,400,000,000 تومان
فولکس tiguan 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.78%
6,400,000,000 تومان

فولکس golf
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
5,200,000,000 تومان
فولکس golf 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
5,200,000,000 تومان

قیمت خودروی فونیکس


فونیکس fx
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.85%
1,760,000,000 تومان
فونیکس fx مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.85%
1,760,000,000 تومان

فونیکس fx
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,730,400,000 تومان
فونیکس fx مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,730,400,000 تومان

فونیکس fx
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.93%
1,590,000,000 تومان
فونیکس fx مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.93%
1,590,000,000 تومان

فونیکس fx
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.88%
1,690,000,000 تومان
فونیکس fx مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.88%
1,690,000,000 تومان

فونیکس arrizo6pro
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.75%
1,325,000,000 تومان
فونیکس arrizo6pro مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.75%
1,325,000,000 تومان

فونیکس arrizo6pro
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,242,400,000 تومان
فونیکس arrizo6pro مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,242,400,000 تومان

فونیکس arrizo6pro
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.77%
1,295,000,000 تومان
فونیکس arrizo6pro مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.77%
1,295,000,000 تومان

فونیکس tiggo7pro
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,660,000,000 تومان
فونیکس tiggo7pro مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,660,000,000 تومان

فونیکس tiggo7pro
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,456,000,000 تومان
فونیکس tiggo7pro مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,456,000,000 تومان

فونیکس tiggo7pro
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,610,000,000 تومان
فونیکس tiggo7pro مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,610,000,000 تومان

فونیکس tiggo8
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,810,000,000 تومان
فونیکس tiggo8 مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,810,000,000 تومان

فونیکس tiggo8pro
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
2,140,000,000 تومان
فونیکس tiggo8pro مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
2,140,000,000 تومان

فونیکس tiggo8pro
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,798,500,000 تومان
فونیکس tiggo8pro مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,798,500,000 تومان

فونیکس tiggo8pro
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
2,070,000,000 تومان
فونیکس tiggo8pro مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
2,070,000,000 تومان

فونیکس tiggo8pro
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,850,000,000 تومان
فونیکس tiggo8pro مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,850,000,000 تومان

فونیکس tiggo8promax
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
2,640,000,000 تومان
فونیکس tiggo8promax مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
2,640,000,000 تومان

فونیکس tiggo8promax
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
2,389,600,000 تومان
فونیکس tiggo8promax مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
2,389,600,000 تومان

فونیکس tiggo8promax
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
2,584,400,000 تومان
فونیکس tiggo8promax مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
2,584,400,000 تومان

فونیکس tiggo8promax
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
2,540,000,000 تومان
فونیکس tiggo8promax مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
2,540,000,000 تومان

فونیکس tiggo8prohybrid
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
2,764,700,000 تومان
فونیکس tiggo8prohybrid 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
2,764,700,000 تومان

قیمت خودروی فیدلیتی


فیدلیتی prime
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,530,000,000 تومان
فیدلیتی prime 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,530,000,000 تومان

فیدلیتی prime
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,565,000,000 تومان
فیدلیتی prime 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,565,000,000 تومان

فیدلیتی prime
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,148,800,000 تومان
فیدلیتی prime 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,148,800,000 تومان

فیدلیتی prime
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,123,500,000 تومان
فیدلیتی prime 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,123,500,000 تومان

فیدلیتی prime
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,475,000,000 تومان
فیدلیتی prime 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,475,000,000 تومان

فیدلیتی prime
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,515,000,000 تومان
فیدلیتی prime 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,515,000,000 تومان

فیدلیتی prime
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,420,000,000 تومان
فیدلیتی prime 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,420,000,000 تومان

فیدلیتی prime
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,480,000,000 تومان
فیدلیتی prime 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,480,000,000 تومان

قیمت خودروی کاپرا


کاپرا 2
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,030,000,000 تومان
کاپرا 2 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,030,000,000 تومان

کاپرا 2
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
963,203,000 تومان
کاپرا 2 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
963,203,000 تومان

کاپرا 2
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
930,000,000 تومان
کاپرا 2 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
930,000,000 تومان

کاپرا 2
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
875,000,000 تومان
کاپرا 2 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
875,000,000 تومان

قیمت خودروی کارا


کارا 2door
گروه بهمن
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.58%
515,000,000 تومان
کارا 2door گروه بهمن 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.58%
515,000,000 تومان

کارا 2door
گروه بهمن
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
481,829,000 تومان
کارا 2door گروه بهمن 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
481,829,000 تومان

کارا 2door
گروه بهمن
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.59%
505,000,000 تومان
کارا 2door گروه بهمن 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.59%
505,000,000 تومان

کارا 2door
گروه بهمن
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.61%
490,000,000 تومان
کارا 2door گروه بهمن 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.61%
490,000,000 تومان

کارا 4door
گروه بهمن
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.55%
545,000,000 تومان
کارا 4door گروه بهمن 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.55%
545,000,000 تومان

کارا 4door
گروه بهمن
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
516,772,000 تومان
کارا 4door گروه بهمن 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
516,772,000 تومان

کارا 4door
گروه بهمن
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.56%
530,000,000 تومان
کارا 4door گروه بهمن 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.56%
530,000,000 تومان

کارا 4door
گروه بهمن
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.57%
520,000,000 تومان
کارا 4door گروه بهمن 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.57%
520,000,000 تومان

قیمت خودروی کوییک


کوییک manualrplus
سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
450,000,000 تومان
کوییک manualrplus سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
450,000,000 تومان

کوییک manualrplus
سایپا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.69%
430,000,000 تومان
کوییک manualrplus سایپا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.69%
430,000,000 تومان

کوییک sr
سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.56%
358,000,000 تومان
کوییک sr سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.56%
358,000,000 تومان

کوییک sr
سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
270,587,000 تومان
کوییک sr سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
270,587,000 تومان

کوییک sr
استاندارد 85گانه - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
292,628,000 تومان
کوییک sr استاندارد 85گانه - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
292,628,000 تومان

کوییک atfullplus
سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
445,000,000 تومان
کوییک atfullplus سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
445,000,000 تومان

کوییک atfullplus
سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
336,817,000 تومان
کوییک atfullplus سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
336,817,000 تومان

کوییک atfullplus
سایپا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
430,000,000 تومان
کوییک atfullplus سایپا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
430,000,000 تومان

کوییک atfullplus
سایپا
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
410,000,000 تومان
کوییک atfullplus سایپا 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
410,000,000 تومان

کوییک manual
با رینگ فولادی - سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.29%
345,000,000 تومان
کوییک manual با رینگ فولادی - سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.29%
345,000,000 تومان

کوییک manual
DA - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
238,396,000 تومان
کوییک manual DA - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
238,396,000 تومان

کوییک manual
با رینگ فولادی - سایپا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.9%
330,000,000 تومان
کوییک manual با رینگ فولادی - سایپا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.9%
330,000,000 تومان

کوییک manual
با رینگ فولادی - سایپا
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.93%
320,000,000 تومان
کوییک manual با رینگ فولادی - سایپا 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.93%
320,000,000 تومان

کوییک manualr
سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.57%
350,000,000 تومان
کوییک manualr سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.57%
350,000,000 تومان

کوییک manualr
سایپا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.29%
340,000,000 تومان
کوییک manualr سایپا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.29%
340,000,000 تومان

کوییک manualr
سایپا
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.31%
325,000,000 تومان
کوییک manualr سایپا 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.31%
325,000,000 تومان

کوییک manuals
سایپا
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.57%
348,000,000 تومان
کوییک manuals سایپا 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.57%
348,000,000 تومان

کوییک manuals
DA - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
281,592,000 تومان
کوییک manuals DA - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
281,592,000 تومان

کوییک manuals
سایپا
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.59%
338,000,000 تومان
کوییک manuals سایپا 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.59%
338,000,000 تومان

قیمت خودروی کی ام سی


کی ام سی j7
کرمان موتور
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,420,000,000 تومان
کی ام سی j7 کرمان موتور 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,420,000,000 تومان

کی ام سی j7
کرمان موتور
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,281,880,000 تومان
کی ام سی j7 کرمان موتور 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,281,880,000 تومان

کی ام سی j7
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,380,000,000 تومان
کی ام سی j7 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,380,000,000 تومان

کی ام سی k7
کرمان موتور
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,605,000,000 تومان
کی ام سی k7 کرمان موتور 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,605,000,000 تومان

کی ام سی k7
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,540,000,000 تومان
کی ام سی k7 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,540,000,000 تومان

کی ام سی k7
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,510,000,000 تومان
کی ام سی k7 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,510,000,000 تومان

کی ام سی t8
کرمان موتور
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,370,000,000 تومان
کی ام سی t8 کرمان موتور 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,370,000,000 تومان

کی ام سی t8
کرمان موتور
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,650,000,000 تومان
کی ام سی t8 کرمان موتور 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,650,000,000 تومان

کی ام سی t8
کرمان موتور
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,340,000,000 تومان
کی ام سی t8 کرمان موتور 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,340,000,000 تومان

کی ام سی t8
کرمان موتور
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,310,000,000 تومان
کی ام سی t8 کرمان موتور 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,310,000,000 تومان

کی ام سی x5
کرمان موتور
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,329,100,000 تومان
کی ام سی x5 کرمان موتور 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,329,100,000 تومان

قیمت خودروی کیا


کیا sportage
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
4,600,000,000 تومان
کیا sportage 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
4,600,000,000 تومان

کیا sportage
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
4,200,000,000 تومان
کیا sportage 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
4,200,000,000 تومان

کیا cerato
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
2,850,000,000 تومان
کیا cerato 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
2,850,000,000 تومان

کیا ceratoir
سایپا
1398
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,950,000,000 تومان
کیا ceratoir سایپا 1398
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,950,000,000 تومان

کیا sorento
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
5,400,000,000 تومان
کیا sorento 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
5,400,000,000 تومان

کیا sorento
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
4,900,000,000 تومان
کیا sorento 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
4,900,000,000 تومان

قیمت خودروی لاماری


لاماری eama
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.3%
1,645,000,000 تومان
لاماری eama 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.3%
1,645,000,000 تومان

لاماری eama
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,431,000,000 تومان
لاماری eama 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,431,000,000 تومان

لاماری eama
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.32%
1,570,000,000 تومان
لاماری eama 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.32%
1,570,000,000 تومان

قیمت خودروی لکسوس


لکسوس nx
7 کلید
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
8,200,000,000 تومان
لکسوس nx 7 کلید 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
8,200,000,000 تومان

لکسوس nxhybrid
7 کلید
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
8,300,000,000 تومان
لکسوس nxhybrid 7 کلید 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
8,300,000,000 تومان

لکسوس nxhybrid
7 کلید
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
8,100,000,000 تومان
لکسوس nxhybrid 7 کلید 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
8,100,000,000 تومان

لکسوس rx
هشت کلید
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
15,300,000,000 تومان
لکسوس rx هشت کلید 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
15,300,000,000 تومان

قیمت خودروی لیفان


لیفان x70
خودروسازان بم
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,100,000,000 تومان
لیفان x70 خودروسازان بم 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,100,000,000 تومان

قیمت خودروی مزدا


مزدا 3sedan
گروه بهمن
1398
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
2,650,000,000 تومان
مزدا 3sedan گروه بهمن 1398
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
2,650,000,000 تومان

قیمت خودروی مکث موتور


مکث موتور tiara
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,415,000,000 تومان
مکث موتور tiara 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,415,000,000 تومان

مکث موتور tiara
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,341,563,000 تومان
مکث موتور tiara 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,341,563,000 تومان

مکث موتور tiara
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,355,000,000 تومان
مکث موتور tiara 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,355,000,000 تومان

مکث موتور kalut
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,560,000,000 تومان
مکث موتور kalut 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,560,000,000 تومان

مکث موتور kalut
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,335,000,000 تومان
مکث موتور kalut 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,335,000,000 تومان

مکث موتور kalut
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,873,700,000 تومان
مکث موتور kalut 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,873,700,000 تومان

مکث موتور kalut
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,596,700,000 تومان
مکث موتور kalut 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,596,700,000 تومان

مکث موتور kalut
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,315,000,000 تومان
مکث موتور kalut 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,315,000,000 تومان

مکث موتور kalut
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,510,000,000 تومان
مکث موتور kalut 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,510,000,000 تومان

مکث موتور kalut
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
1,275,000,000 تومان
مکث موتور kalut 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
1,275,000,000 تومان

قیمت خودروی میتسوبیشی


میتسوبیشی outlander
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-1.08%
4,600,000,000 تومان
میتسوبیشی outlander 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش -1.08%
4,600,000,000 تومان

قیمت خودروی نیسان


نیسان xtrail
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-1.01%
4,900,000,000 تومان
نیسان xtrail 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش -1.01%
4,900,000,000 تومان

قیمت خودروی ولوو


ولوو xc90
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.57%
17,500,000,000 تومان
ولوو xc90 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.57%
17,500,000,000 تومان

قیمت خودروی هایما


هایما 7x
ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,482,224,000 تومان
هایما 7x ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,482,224,000 تومان

هایما 8s
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-1.2%
1,650,000,000 تومان
هایما 8s ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -1.2%
1,650,000,000 تومان

هایما 8s
ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,212,428,000 تومان
هایما 8s ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,212,428,000 تومان

هایما 8s
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.93%
1,595,000,000 تومان
هایما 8s ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.93%
1,595,000,000 تومان

هایما s5
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.4%
1,230,000,000 تومان
هایما s5 ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.4%
1,230,000,000 تومان

هایما s5
ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
993,040,000 تومان
هایما s5 ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
993,040,000 تومان

هایما s5
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.41%
1,210,000,000 تومان
هایما s5 ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.41%
1,210,000,000 تومان

هایما s5
ایران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.42%
1,180,000,000 تومان
هایما s5 ایران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.42%
1,180,000,000 تومان

هایما s5
ایران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.43%
1,145,000,000 تومان
هایما s5 ایران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.43%
1,145,000,000 تومان

هایما s7
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.37%
1,355,000,000 تومان
هایما s7 ایران خودرو 1402
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.37%
1,355,000,000 تومان

هایما s7
ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
1,008,627,000 تومان
هایما s7 ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
1,008,627,000 تومان

هایما s7
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.37%
1,335,000,000 تومان
هایما s7 ایران خودرو 1401
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.37%
1,335,000,000 تومان

هایما s7
ایران خودرو
1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.38%
1,305,000,000 تومان
هایما s7 ایران خودرو 1400
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.38%
1,305,000,000 تومان

قیمت خودروی هیوندای


هیوندای azera
2019
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.9%
5,500,000,000 تومان
هیوندای azera 2019
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.9%
5,500,000,000 تومان

هیوندای azera
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-0.96%
5,150,000,000 تومان
هیوندای azera 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش -0.96%
5,150,000,000 تومان

هیوندای elantra
کرمان موتور
2023
قیمت بازار
11 ساعت پیش
0%
3,800,000,000 تومان
هیوندای elantra کرمان موتور 2023
قیمت بازار
11 ساعت پیش 0%
3,800,000,000 تومان

هیوندای elantra
کرمان موتور
2023
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش
0%
2,200,000,000 تومان
هیوندای elantra کرمان موتور 2023
قیمت نمایندگی
11 ساعت پیش 0%
2,200,000,000 تومان

هیوندای elantra
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-1.06%
2,800,000,000 تومان
هیوندای elantra 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش -1.06%
2,800,000,000 تومان

هیوندای tucsonix35
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-1.25%
3,950,000,000 تومان
هیوندای tucsonix35 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش -1.25%
3,950,000,000 تومان

هیوندای tucsonix35
وارداتی
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-1.47%
3,350,000,000 تومان
هیوندای tucsonix35 وارداتی 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش -1.47%
3,350,000,000 تومان

هیوندای tucsonix35
شرکتی
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-1.47%
3,350,000,000 تومان
هیوندای tucsonix35 شرکتی 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش -1.47%
3,350,000,000 تومان

هیوندای santafeix45
وارداتی
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-1.09%
4,550,000,000 تومان
هیوندای santafeix45 وارداتی 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش -1.09%
4,550,000,000 تومان

هیوندای santafeix45
وارداتی
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-1.19%
4,150,000,000 تومان
هیوندای santafeix45 وارداتی 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش -1.19%
4,150,000,000 تومان

هیوندای santafeix45
شرکتی
2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-1.22%
4,050,000,000 تومان
هیوندای santafeix45 شرکتی 2017
قیمت بازار
11 ساعت پیش -1.22%
4,050,000,000 تومان

هیوندای sonatahybrid
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-1.66%
4,150,000,000 تومان
هیوندای sonatahybrid 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش -1.66%
4,150,000,000 تومان

هیوندای sonatahybrid
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-1.28%
3,850,000,000 تومان
هیوندای sonatahybrid 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش -1.28%
3,850,000,000 تومان

هیوندای sonatahybrid
2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش
-1.25%
3,950,000,000 تومان
هیوندای sonatahybrid 2018
قیمت بازار
11 ساعت پیش -1.25%
3,950,000,000 تومان

سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support