قیمت روز خودرو

قیمت روز خودرو های صفر در یکشنبه 31 تیر 1403

قیمت روز خودرو

اگر به دنبال استعلام قیمت خودرو صفر بازار و کارخانه هستید، می توانید به سایت قیمت خودرو صفر کارکیتا وارد شوید و قیمت خودروی مورد نظر خود را مشاهده کنید.

قیمت خودروی آریسان


آریسان 2
ارتقا یافته - ایران خودرو
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
408,000,000 تومان
آریسان 2 ارتقا یافته - ایران خودرو 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
408,000,000 تومان

آریسان 2
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.41%
492,000,000 تومان
آریسان 2 ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.41%
492,000,000 تومان

آریسان 2
ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
383,030,000 تومان
آریسان 2 ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
383,030,000 تومان

آریسان 2
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.43%
467,000,000 تومان
آریسان 2 ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.43%
467,000,000 تومان

قیمت خودروی آمیکو


آمیکو asna4door
گروه صنعتی آمیکو
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,840,000,000 تومان
آمیکو asna4door گروه صنعتی آمیکو 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,840,000,000 تومان

آمیکو asna4door
گروه صنعتی آمیکو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.54%
1,850,000,000 تومان
آمیکو asna4door گروه صنعتی آمیکو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.54%
1,850,000,000 تومان

آمیکو asna4door
گروه صنعتی آمیکو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.61%
1,650,000,000 تومان
آمیکو asna4door گروه صنعتی آمیکو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.61%
1,650,000,000 تومان

آمیکو asna4door
گروه صنعتی آمیکو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.63%
1,600,000,000 تومان
آمیکو asna4door گروه صنعتی آمیکو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.63%
1,600,000,000 تومان

قیمت خودروی ام وی ام


ام وی ام x22
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.62%
810,000,000 تومان
ام وی ام x22 مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.62%
810,000,000 تومان

ام وی ام x22
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.53%
945,000,000 تومان
ام وی ام x22 مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.53%
945,000,000 تومان

ام وی ام x22
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.66%
765,000,000 تومان
ام وی ام x22 مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.66%
765,000,000 تومان

ام وی ام x22
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.56%
905,000,000 تومان
ام وی ام x22 مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.56%
905,000,000 تومان

ام وی ام x22
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.57%
880,000,000 تومان
ام وی ام x22 مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.57%
880,000,000 تومان

ام وی ام x22pro
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
708,600,000 تومان
ام وی ام x22pro 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
708,600,000 تومان

ام وی ام x22pro
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.1%
920,000,000 تومان
ام وی ام x22pro مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.1%
920,000,000 تومان

ام وی ام x22pro
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.92%
1,100,000,000 تومان
ام وی ام x22pro مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.92%
1,100,000,000 تومان

ام وی ام x22pro
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
873,100,000 تومان
ام وی ام x22pro مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
873,100,000 تومان

ام وی ام x22pro
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
708,600,000 تومان
ام وی ام x22pro مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
708,600,000 تومان

ام وی ام x22pro
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
1,000,000,000 تومان
ام وی ام x22pro مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
1,000,000,000 تومان

ام وی ام x22pro
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
940,000,000 تومان
ام وی ام x22pro مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
940,000,000 تومان

ام وی ام x33cross
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.4%
1,240,000,000 تومان
ام وی ام x33cross مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.4%
1,240,000,000 تومان

ام وی ام x33cross
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.49%
1,035,000,000 تومان
ام وی ام x33cross 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.49%
1,035,000,000 تومان

ام وی ام x33cross
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
800,500,000 تومان
ام وی ام x33cross 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
800,500,000 تومان

ام وی ام x33cross
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
897,000,000 تومان
ام وی ام x33cross مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
897,000,000 تومان

ام وی ام x55pro
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.33%
1,525,000,000 تومان
ام وی ام x55pro مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.33%
1,525,000,000 تومان

ام وی ام x55pro
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.33%
1,540,000,000 تومان
ام وی ام x55pro مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.33%
1,540,000,000 تومان

ام وی ام x55pro
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,253,800,000 تومان
ام وی ام x55pro مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,253,800,000 تومان

ام وی ام x55pro
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.34%
1,495,000,000 تومان
ام وی ام x55pro مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.34%
1,495,000,000 تومان

ام وی ام x55pro
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.34%
1,475,000,000 تومان
ام وی ام x55pro مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.34%
1,475,000,000 تومان

ام وی ام x55pro
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.35%
1,445,000,000 تومان
ام وی ام x55pro مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.35%
1,445,000,000 تومان

ام وی ام x55pro
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.35%
1,415,000,000 تومان
ام وی ام x55pro مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.35%
1,415,000,000 تومان

قیمت خودروی اینرودز


اینرودز c35
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
793,681,000 تومان
اینرودز c35 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
793,681,000 تومان

اینرودز c35
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.6%
835,000,000 تومان
اینرودز c35 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.6%
835,000,000 تومان

اینرودز c35
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
793,681,000 تومان
اینرودز c35 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
793,681,000 تومان

اینرودز c35
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.64%
785,000,000 تومان
اینرودز c35 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.64%
785,000,000 تومان

قیمت خودروی ب ام و


ب ام و x1
Epic
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.51%
9,850,000,000 تومان
ب ام و x1 Epic 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.51%
9,850,000,000 تومان

ب ام و x4
exclusive
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.78%
13,000,000,000 تومان
ب ام و x4 exclusive 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.78%
13,000,000,000 تومان

ب ام و 5seriessedan
Perfection
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.73%
13,800,000,000 تومان
ب ام و 5seriessedan Perfection 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.73%
13,800,000,000 تومان

ب ام و 5seriessedan
Champion
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.85%
11,900,000,000 تومان
ب ام و 5seriessedan Champion 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.85%
11,900,000,000 تومان

ب ام و 7series
individual vip
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.45%
22,300,000,000 تومان
ب ام و 7series individual vip 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.45%
22,300,000,000 تومان

ب ام و 7series
individual vip
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.52%
19,300,000,000 تومان
ب ام و 7series individual vip 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.52%
19,300,000,000 تومان

قیمت خودروی بستیون


بستیون t77
2023
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.32%
3,850,000,000 تومان
بستیون t77 2023
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.32%
3,850,000,000 تومان

بستیون t77
2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,946,000,000 تومان
بستیون t77 2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,946,000,000 تومان

قیمت خودروی بنز


بنز eclass
1کلید
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.64%
15,800,000,000 تومان
بنز eclass 1کلید 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.64%
15,800,000,000 تومان

بنز eclass
4 کلید با سیستم صوتی برمستر
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.68%
14,800,000,000 تومان
بنز eclass 4 کلید با سیستم صوتی برمستر 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.68%
14,800,000,000 تومان

بنز eclass
بدون کلید
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.84%
12,000,000,000 تومان
بنز eclass بدون کلید 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.84%
12,000,000,000 تومان

بنز eclass
1 کلید
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.77%
13,100,000,000 تومان
بنز eclass 1 کلید 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.77%
13,100,000,000 تومان

بنز eclass
2 کلید
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.73%
13,800,000,000 تومان
بنز eclass 2 کلید 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.73%
13,800,000,000 تومان

بنز eclass
3 کلید
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.7%
14,300,000,000 تومان
بنز eclass 3 کلید 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.7%
14,300,000,000 تومان

قیمت خودروی بی ای سی


بی ای سی x3pro
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
889,075,000 تومان
بی ای سی x3pro 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
889,075,000 تومان

قیمت خودروی پادرا موتور


پادرا موتور tagah
2022
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.75%
2,900,000,000 تومان
پادرا موتور tagah 2022
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.75%
2,900,000,000 تومان

پادرا موتور tagah
2022
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,842,100,000 تومان
پادرا موتور tagah 2022
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,842,100,000 تومان

پادرا موتور tagah
2022
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,942,100,000 تومان
پادرا موتور tagah 2022
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,942,100,000 تومان

قیمت خودروی پراید


پراید 151
DA - سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.31%
320,000,000 تومان
پراید 151 DA - سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.31%
320,000,000 تومان

پراید 151
سایپا - لاینر
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.32%
313,000,000 تومان
پراید 151 سایپا - لاینر 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.32%
313,000,000 تومان

پراید 151
سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.33%
308,000,000 تومان
پراید 151 سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.33%
308,000,000 تومان

پراید 151
سایپا - لاینر
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
259,034,000 تومان
پراید 151 سایپا - لاینر 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
259,034,000 تومان

پراید 151
DA - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
236,034,000 تومان
پراید 151 DA - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
236,034,000 تومان

پراید 151
سایپا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.34%
298,000,000 تومان
پراید 151 سایپا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.34%
298,000,000 تومان

پراید 151
سایپا
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.35%
287,000,000 تومان
پراید 151 سایپا 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.35%
287,000,000 تومان

قیمت خودروی پژو


پژو 206ir
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.32%
632,000,000 تومان
پژو 206ir ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.32%
632,000,000 تومان

پژو 206ir
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.33%
617,000,000 تومان
پژو 206ir ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.33%
617,000,000 تومان

پژو 206ir
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.34%
592,000,000 تومان
پژو 206ir ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.34%
592,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو - فرمان هیدرولیک، ترمز عقب کاسه ای
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.7%
715,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو - فرمان هیدرولیک، ترمز عقب کاسه ای 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.7%
715,000,000 تومان

پژو 207
فرمان برقی - ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.27%
742,000,000 تومان
پژو 207 فرمان برقی - ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.27%
742,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.57%
875,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.57%
875,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.31%
652,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.31%
652,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.3%
677,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.3%
677,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.53%
955,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.53%
955,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.23%
887,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.23%
887,000,000 تومان

پژو 207
ارتقایافته - ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.56%
905,000,000 تومان
پژو 207 ارتقایافته - ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.56%
905,000,000 تومان

پژو 207
ارتقا یافته - ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.25%
797,000,000 تومان
پژو 207 ارتقا یافته - ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.25%
797,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.26%
782,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.26%
782,000,000 تومان

پژو 207
ارتقا یافته - ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
498,584,000 تومان
پژو 207 ارتقا یافته - ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
498,584,000 تومان

پژو 207
پانوراما - ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.4%
758,000,000 تومان
پژو 207 پانوراما - ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.4%
758,000,000 تومان

پژو 207
فرمان برقی - ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.7%
720,000,000 تومان
پژو 207 فرمان برقی - ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.7%
720,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.6%
845,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.6%
845,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.54%
925,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.54%
925,000,000 تومان

پژو 207
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.23%
862,000,000 تومان
پژو 207 ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.23%
862,000,000 تومان

پژو 207
پانوراما - ایران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.27%
737,000,000 تومان
پژو 207 پانوراما - ایران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.27%
737,000,000 تومان

پژو 207
با رینگ فولادی - ایران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.24%
847,000,000 تومان
پژو 207 با رینگ فولادی - ایران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.24%
847,000,000 تومان

پژو 207
پانوراما - ایران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.57%
875,000,000 تومان
پژو 207 پانوراما - ایران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.57%
875,000,000 تومان

پژو pars
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.65%
780,000,000 تومان
پژو pars ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.65%
780,000,000 تومان

پژو pars
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.72%
695,000,000 تومان
پژو pars ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.72%
695,000,000 تومان

پژو pars
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.63%
795,000,000 تومان
پژو pars ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.63%
795,000,000 تومان

پژو pars
سال - ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.79%
640,000,000 تومان
پژو pars سال - ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.79%
640,000,000 تومان

پژو pars
سال سفارشی - ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.75%
675,000,000 تومان
پژو pars سال سفارشی - ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.75%
675,000,000 تومان

پژو pars
سال سفارشی - ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
309,545,000 تومان
پژو pars سال سفارشی - ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
309,545,000 تومان

پژو pars
سال - ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
294,133,000 تومان
پژو pars سال - ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
294,133,000 تومان

پژو pars
ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
333,897,000 تومان
پژو pars ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
333,897,000 تومان

پژو pars
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.67%
755,000,000 تومان
پژو pars ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.67%
755,000,000 تومان

پژو pars
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.85%
595,000,000 تومان
پژو pars ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.85%
595,000,000 تومان

پژو pars
سال - ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.82%
615,000,000 تومان
پژو pars سال - ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.82%
615,000,000 تومان

پژو pars
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.75%
675,000,000 تومان
پژو pars ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.75%
675,000,000 تومان

پژو pars
سال سفارشی - ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.77%
655,000,000 تومان
پژو pars سال سفارشی - ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.77%
655,000,000 تومان

پژو pars
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.64%
790,000,000 تومان
پژو pars ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.64%
790,000,000 تومان

پژو pars
با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای - ایران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.68%
735,000,000 تومان
پژو pars با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای - ایران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.68%
735,000,000 تومان

پژو pars
ایران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.87%
580,000,000 تومان
پژو pars ایران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.87%
580,000,000 تومان

قیمت خودروی پورشه


پورشه macan
توربو
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.45%
22,300,000,000 تومان
پورشه macan توربو 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.45%
22,300,000,000 تومان

قیمت خودروی تارا


تارا automatic
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.53%
950,000,000 تومان
تارا automatic 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.53%
950,000,000 تومان

تارا automatic
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.55%
915,000,000 تومان
تارا automatic 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.55%
915,000,000 تومان

تارا automaticv4
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.87%
1,160,000,000 تومان
تارا automaticv4 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.87%
1,160,000,000 تومان

تارا automaticv4
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
681,434,000 تومان
تارا automaticv4 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
681,434,000 تومان

تارا manual
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.62%
810,000,000 تومان
تارا manual 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.62%
810,000,000 تومان

تارا manual
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.65%
780,000,000 تومان
تارا manual 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.65%
780,000,000 تومان

تارا manual
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.67%
750,000,000 تومان
تارا manual 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.67%
750,000,000 تومان

تارا v1p
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.59%
850,000,000 تومان
تارا v1p 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.59%
850,000,000 تومان

تارا v1p
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
580,120,000 تومان
تارا v1p 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
580,120,000 تومان

قیمت خودروی تویوتا


تویوتا chr
Style
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
2.52%
6,100,000,000 تومان
تویوتا chr Style 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 2.52%
6,100,000,000 تومان

تویوتا chr
Lounge
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.77%
5,750,000,000 تومان
تویوتا chr Lounge 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.77%
5,750,000,000 تومان

تویوتا chr
Icon
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.8%
5,650,000,000 تومان
تویوتا chr Icon 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.8%
5,650,000,000 تومان

تویوتا chrhybrid
Style
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.81%
6,200,000,000 تومان
تویوتا chrhybrid Style 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.81%
6,200,000,000 تومان

تویوتا chrhybrid
Lounge
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.88%
5,700,000,000 تومان
تویوتا chrhybrid Lounge 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.88%
5,700,000,000 تومان

تویوتا chrhybrid
Icon
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.82%
5,600,000,000 تومان
تویوتا chrhybrid Icon 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.82%
5,600,000,000 تومان

تویوتا rav4
عمان
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
2.63%
7,800,000,000 تومان
تویوتا rav4 عمان 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 2.63%
7,800,000,000 تومان

تویوتا corolla
معین خودرو ایرانیان
2022
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
3,850,000,000 تومان
تویوتا corolla معین خودرو ایرانیان 2022
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
3,850,000,000 تومان

تویوتا corolla
معین خودرو ایرانیان
2022
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
2,245,000,000 تومان
تویوتا corolla معین خودرو ایرانیان 2022
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
2,245,000,000 تومان

قیمت خودروی تیبا


تیبا sedan
سایپا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.52%
387,000,000 تومان
تیبا sedan سایپا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.52%
387,000,000 تومان

تیبا hatchback
با رینگ فولادی - سایپا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.51%
392,000,000 تومان
تیبا hatchback با رینگ فولادی - سایپا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.51%
392,000,000 تومان

قیمت خودروی تیگارد


تیگارد x35
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.5%
1,350,000,000 تومان
تیگارد x35 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.5%
1,350,000,000 تومان

تیگارد x35
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,250,000,000 تومان
تیگارد x35 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,250,000,000 تومان

قیمت خودروی جتا


جتا vs5
2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
2,120,000,000 تومان
جتا vs5 2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
2,120,000,000 تومان

جتا vs7
2023
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.32%
3,850,000,000 تومان
جتا vs7 2023
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.32%
3,850,000,000 تومان

جتا vs7
2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
2,535,000,000 تومان
جتا vs7 2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
2,535,000,000 تومان

قیمت خودروی جک


جک s3
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
910,450,000 تومان
جک s3 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
910,450,000 تومان

جک s3
کرمان موتور
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.81%
1,240,000,000 تومان
جک s3 کرمان موتور 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.81%
1,240,000,000 تومان

جک s3
کرمان موتور
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
910,450,000 تومان
جک s3 کرمان موتور 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
910,450,000 تومان

جک s3
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.85%
1,190,000,000 تومان
جک s3 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.85%
1,190,000,000 تومان

جک s3
کرمان موتور
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.88%
1,140,000,000 تومان
جک s3 کرمان موتور 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.88%
1,140,000,000 تومان

جک s5
کرمان موتور
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.62%
1,620,000,000 تومان
جک s5 کرمان موتور 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.62%
1,620,000,000 تومان

جک s5
کرمان موتور
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,246,890,000 تومان
جک s5 کرمان موتور 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,246,890,000 تومان

جک s5
کرمان موتور
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.64%
1,570,000,000 تومان
جک s5 کرمان موتور 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.64%
1,570,000,000 تومان

جک s5
کرمان موتور
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.66%
1,525,000,000 تومان
جک s5 کرمان موتور 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.66%
1,525,000,000 تومان

جک s5
کرمان موتور
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.68%
1,485,000,000 تومان
جک s5 کرمان موتور 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.68%
1,485,000,000 تومان

جک j4
خودرو داخلی - کرمان موتور
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
779,600,000 تومان
جک j4 خودرو داخلی - کرمان موتور 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
779,600,000 تومان

جک j4
کرمان موتور
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.58%
865,000,000 تومان
جک j4 کرمان موتور 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.58%
865,000,000 تومان

جک j4
کرمان موتور
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
779,600,000 تومان
جک j4 کرمان موتور 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
779,600,000 تومان

جک j4
کرمان موتور
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.61%
825,000,000 تومان
جک j4 کرمان موتور 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.61%
825,000,000 تومان

قیمت خودروی جیلی


جیلی azkarrahybrid
فردا موتور
2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,895,000,000 تومان
جیلی azkarrahybrid فردا موتور 2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,895,000,000 تومان

قیمت خودروی چانگان


چانگان cs35plus
2023
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.74%
1,750,000,000 تومان
چانگان cs35plus 2023
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.74%
1,750,000,000 تومان

چانگان cs35plus
2023
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.24%
1,630,000,000 تومان
چانگان cs35plus 2023
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.24%
1,630,000,000 تومان

چانگان cs35plus
2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,143,488,000 تومان
چانگان cs35plus 2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,143,488,000 تومان

چانگان cs35plus
2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,274,132,000 تومان
چانگان cs35plus 2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,274,132,000 تومان

چانگان cs55plus
2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,400,000,000 تومان
چانگان cs55plus 2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,400,000,000 تومان

قیمت خودروی چری


چری arrizo5t
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.78%
1,300,000,000 تومان
چری arrizo5t مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.78%
1,300,000,000 تومان

چری arrizo5t
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,055,900,000 تومان
چری arrizo5t مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,055,900,000 تومان

چری arrizo5t
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.81%
1,250,000,000 تومان
چری arrizo5t مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.81%
1,250,000,000 تومان

چری arrizo5t
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.83%
1,210,000,000 تومان
چری arrizo5t مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.83%
1,210,000,000 تومان

چری arrizo5t
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.91%
1,110,000,000 تومان
چری arrizo5t مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.91%
1,110,000,000 تومان

چری arrizo5tsport
مدیران خودرو
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,091,200,000 تومان
چری arrizo5tsport مدیران خودرو 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,091,200,000 تومان

چری arrizo5tsport
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.74%
1,360,000,000 تومان
چری arrizo5tsport مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.74%
1,360,000,000 تومان

چری arrizo5tsport
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,091,200,000 تومان
چری arrizo5tsport مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,091,200,000 تومان

چری arrizo6
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.68%
1,480,000,000 تومان
چری arrizo6 مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.68%
1,480,000,000 تومان

چری arrizo6
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.74%
1,370,000,000 تومان
چری arrizo6 مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.74%
1,370,000,000 تومان

چری tiggo5
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.73%
1,380,000,000 تومان
چری tiggo5 مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.73%
1,380,000,000 تومان

چری tiggo7
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.6%
1,670,000,000 تومان
چری tiggo7 مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.6%
1,670,000,000 تومان

چری tiggo7
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.65%
1,560,000,000 تومان
چری tiggo7 مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.65%
1,560,000,000 تومان

چری tiggo7
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.66%
1,520,000,000 تومان
چری tiggo7 مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.66%
1,520,000,000 تومان

قیمت خودروی دانگ فنگ


دانگ فنگ shinemax
ایران خودرو
2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,550,000,000 تومان
دانگ فنگ shinemax ایران خودرو 2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,550,000,000 تومان

قیمت خودروی دایون


دایون y5
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.62%
1,610,000,000 تومان
دایون y5 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.62%
1,610,000,000 تومان

دایون y5plus
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.56%
1,790,000,000 تومان
دایون y5plus 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.56%
1,790,000,000 تومان

دایون y5plus
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.6%
1,690,000,000 تومان
دایون y5plus 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.6%
1,690,000,000 تومان

دایون y7
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,950,000,000 تومان
دایون y7 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,950,000,000 تومان

دایون y7
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.53%
1,880,000,000 تومان
دایون y7 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.53%
1,880,000,000 تومان

دایون y7
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,606,000,000 تومان
دایون y7 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,606,000,000 تومان

قیمت خودروی دنا


دنا plus
ایران خودرو
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
692,166,000 تومان
دنا plus ایران خودرو 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
692,166,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
1%
1,010,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 1%
1,010,000,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو - چهار ایربگ
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.56%
900,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو - چهار ایربگ 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.56%
900,000,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو - رینگ فولادی،ترمز عقب کاسه ای
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.66%
765,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو - رینگ فولادی،ترمز عقب کاسه ای 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.66%
765,000,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو - رینگ آلومینیومی، ترمر عقب دیسکی
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.64%
790,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو - رینگ آلومینیومی، ترمر عقب دیسکی 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.64%
790,000,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.53%
955,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.53%
955,000,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
692,166,000 تومان
دنا plus ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
692,166,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.58%
860,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.58%
860,000,000 تومان

دنا plus
5 دنده - ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.63%
795,000,000 تومان
دنا plus 5 دنده - ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.63%
795,000,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.53%
940,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.53%
940,000,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.65%
775,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.65%
775,000,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو - رینگ فولادی ، ترمز عقب کاسه ای
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.67%
750,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو - رینگ فولادی ، ترمز عقب کاسه ای 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.67%
750,000,000 تومان

دنا plus
با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.64%
785,000,000 تومان
دنا plus با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.64%
785,000,000 تومان

دنا plus
ایران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.55%
910,000,000 تومان
دنا plus ایران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.55%
910,000,000 تومان

دنا plus
بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.68%
740,000,000 تومان
دنا plus بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.68%
740,000,000 تومان

دنا 1.7
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.69%
725,000,000 تومان
دنا 1.7 ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.69%
725,000,000 تومان

قیمت خودروی دیگنیتی


دیگنیتی prime
بهمن موتور
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,465,000,000 تومان
دیگنیتی prime بهمن موتور 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,465,000,000 تومان

دیگنیتی prime
بهمن موتور
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.48%
2,110,000,000 تومان
دیگنیتی prime بهمن موتور 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.48%
2,110,000,000 تومان

دیگنیتی prime
بهمن موتور
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,465,000,000 تومان
دیگنیتی prime بهمن موتور 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,465,000,000 تومان

دیگنیتی prime
بهمن موتور
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.51%
1,990,000,000 تومان
دیگنیتی prime بهمن موتور 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.51%
1,990,000,000 تومان

دیگنیتی prime
بهمن موتور
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.53%
1,890,000,000 تومان
دیگنیتی prime بهمن موتور 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.53%
1,890,000,000 تومان

دیگنیتی prestige
بهمن موتور
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
2.04%
2,500,000,000 تومان
دیگنیتی prestige بهمن موتور 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 2.04%
2,500,000,000 تومان

دیگنیتی prestige
بهمن موتور
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,693,700,000 تومان
دیگنیتی prestige بهمن موتور 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,693,700,000 تومان

دیگنیتی prestige
بهمن موتور
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
2.13%
2,400,000,000 تومان
دیگنیتی prestige بهمن موتور 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 2.13%
2,400,000,000 تومان

قیمت خودروی رانا


رانا plus
ارتقا یافته - ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
605,000,000 تومان
رانا plus ارتقا یافته - ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
605,000,000 تومان

رانا plus
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
590,000,000 تومان
رانا plus ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
590,000,000 تومان

رانا plus
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
575,000,000 تومان
رانا plus ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
575,000,000 تومان

رانا pluspanorama
ارتقا یافته - ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
680,000,000 تومان
رانا pluspanorama ارتقا یافته - ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
680,000,000 تومان

رانا pluspanorama
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
655,000,000 تومان
رانا pluspanorama ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
655,000,000 تومان

رانا pluspanorama
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
635,000,000 تومان
رانا pluspanorama ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
635,000,000 تومان

قیمت خودروی راین


راین r3
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.62%
805,000,000 تومان
راین r3 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.62%
805,000,000 تومان

قیمت خودروی رنو


رنو talisman
رنگ مشکی
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.99%
5,100,000,000 تومان
رنو talisman رنگ مشکی 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.99%
5,100,000,000 تومان

رنو koleos
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.87%
5,800,000,000 تومان
رنو koleos 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.87%
5,800,000,000 تومان

قیمت خودروی ریسپکت


ریسپکت prime
تیپ 2
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.36%
1,390,000,000 تومان
ریسپکت prime تیپ 2 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.36%
1,390,000,000 تومان

ریسپکت prime
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.38%
1,330,000,000 تومان
ریسپکت prime 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.38%
1,330,000,000 تومان

ریسپکت prime
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.39%
1,290,000,000 تومان
ریسپکت prime 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.39%
1,290,000,000 تومان

قیمت خودروی زامیاد


زامیاد padraplus
سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.76%
660,000,000 تومان
زامیاد padraplus سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.76%
660,000,000 تومان

زامیاد padraplus
لاستیک رادیال - سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.77%
655,000,000 تومان
زامیاد padraplus لاستیک رادیال - سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.77%
655,000,000 تومان

زامیاد padraplus
سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.7%
720,000,000 تومان
زامیاد padraplus سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.7%
720,000,000 تومان

زامیاد padraplus
رادیال - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
662,890,000 تومان
زامیاد padraplus رادیال - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
662,890,000 تومان

زامیاد padraplus
PE6VD - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
662,890,000 تومان
زامیاد padraplus PE6VD - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
662,890,000 تومان

زامیاد padraplus
لاستیک رادیال - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
616,890,000 تومان
زامیاد padraplus لاستیک رادیال - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
616,890,000 تومان

زامیاد padraplus
سایپا - لاستیک رادیال
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.79%
640,000,000 تومان
زامیاد padraplus سایپا - لاستیک رادیال 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.79%
640,000,000 تومان

زامیاد padraplus
سایپا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.8%
630,000,000 تومان
زامیاد padraplus سایپا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.8%
630,000,000 تومان

زامیاد padraplus
سایپا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.72%
695,000,000 تومان
زامیاد padraplus سایپا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.72%
695,000,000 تومان

زامیاد padraplus
سایپا
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.84%
600,000,000 تومان
زامیاد padraplus سایپا 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.84%
600,000,000 تومان

زامیاد zagros
سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.36%
1,385,000,000 تومان
زامیاد zagros سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.36%
1,385,000,000 تومان

زامیاد karoon
لاستیک رادیال - سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.59%
850,000,000 تومان
زامیاد karoon لاستیک رادیال - سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.59%
850,000,000 تومان

زامیاد karoon
سایپا - لاستیک رادیال
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.65%
770,000,000 تومان
زامیاد karoon سایپا - لاستیک رادیال 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.65%
770,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک - سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.84%
600,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک - سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.84%
600,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.87%
580,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.87%
580,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با هیدرولیک - سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.88%
570,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با هیدرولیک - سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.88%
570,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال - سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.82%
615,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال - سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.82%
615,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.81%
625,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.81%
625,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال رادیال SVD - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
571,090,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال رادیال SVD - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
571,090,000 تومان

زامیاد pickup
آبشنال SVPD - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
542,190,000 تومان
زامیاد pickup آبشنال SVPD - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
542,190,000 تومان

زامیاد pickup
آبشنال رادیالSVPD - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
559,090,000 تومان
زامیاد pickup آبشنال رادیالSVPD - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
559,090,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال SVD - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
517,190,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال SVD - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
517,190,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال رادیال SVD - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
534,090,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال رادیال SVD - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
534,090,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال هیدرولیک SVD - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
539,290,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال هیدرولیک SVD - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
539,290,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال هیدرولیک رادیال SVD - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
556,190,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال هیدرولیک رادیال SVD - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
556,190,000 تومان

زامیاد pickup
سایپا - آپشنال با هیدرولیک
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.91%
555,000,000 تومان
زامیاد pickup سایپا - آپشنال با هیدرولیک 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.91%
555,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک - سایپا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.85%
590,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک - سایپا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.85%
590,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.88%
575,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.88%
575,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با هیدرولیک - سایپا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.83%
610,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با هیدرولیک - سایپا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.83%
610,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال - سایپا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.93%
545,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال - سایپا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.93%
545,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال - سایپا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.83%
605,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال - سایپا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.83%
605,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.81%
620,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.81%
620,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک - سایپا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.79%
635,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک - سایپا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.79%
635,000,000 تومان

زامیاد pickup
با لاستیک رادیال - سایپا
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.97%
520,000,000 تومان
زامیاد pickup با لاستیک رادیال - سایپا 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.97%
520,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال - سایپا
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.95%
530,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال - سایپا 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.95%
530,000,000 تومان

زامیاد pickup
آپشنال - سایپا
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.85%
595,000,000 تومان
زامیاد pickup آپشنال - سایپا 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.85%
595,000,000 تومان

قیمت خودروی زوتی


زوتی dl5
2023
قیمت بازار
4 ماه پیش
-1.82%
1,350,000,000 تومان
زوتی dl5 2023
قیمت بازار
4 ماه پیش -1.82%
1,350,000,000 تومان

زوتی dl5
2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,059,963,000 تومان
زوتی dl5 2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,059,963,000 تومان

قیمت خودروی ساینا


ساینا exmt
سایپا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.32%
385,000,000 تومان
ساینا exmt سایپا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.32%
385,000,000 تومان

ساینا exmt
با رینگ فولادی - سایپا
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.35%
375,000,000 تومان
ساینا exmt با رینگ فولادی - سایپا 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.35%
375,000,000 تومان

ساینا manuals
DA - سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.22%
415,000,000 تومان
ساینا manuals DA - سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.22%
415,000,000 تومان

ساینا manuals
استاندارد 85 گانه - سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.19%
425,000,000 تومان
ساینا manuals استاندارد 85 گانه - سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.19%
425,000,000 تومان

ساینا manuals
سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.04%
485,000,000 تومان
ساینا manuals سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.04%
485,000,000 تومان

ساینا manuals
سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.25%
405,000,000 تومان
ساینا manuals سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.25%
405,000,000 تومان

ساینا manuals
سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.16%
435,000,000 تومان
ساینا manuals سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.16%
435,000,000 تومان

ساینا manuals
سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
283,162,000 تومان
ساینا manuals سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
283,162,000 تومان

ساینا manuals
سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
330,966,000 تومان
ساینا manuals سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
330,966,000 تومان

ساینا manuals
استاندارد 85 گانه - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
335,464,000 تومان
ساینا manuals استاندارد 85 گانه - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
335,464,000 تومان

ساینا manuals
DA - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
323,757,000 تومان
ساینا manuals DA - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
323,757,000 تومان

قیمت خودروی سمند


سمند soren
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.73%
690,000,000 تومان
سمند soren ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.73%
690,000,000 تومان

سمند soren
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.83%
610,000,000 تومان
سمند soren ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.83%
610,000,000 تومان

سمند soren
ایران خودرو - مالتی مدیا،کروزکنترل
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.71%
710,000,000 تومان
سمند soren ایران خودرو - مالتی مدیا،کروزکنترل 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.71%
710,000,000 تومان

سمند soren
ایران خودرو - مالتی مدیا،رینگ آلومینیومی
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.72%
695,000,000 تومان
سمند soren ایران خودرو - مالتی مدیا،رینگ آلومینیومی 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.72%
695,000,000 تومان

سمند soren
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.76%
665,000,000 تومان
سمند soren ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.76%
665,000,000 تومان

سمند soren
ایران خودرو - مالتی مدیا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.74%
680,000,000 تومان
سمند soren ایران خودرو - مالتی مدیا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.74%
680,000,000 تومان

سمند soren
ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
459,118,000 تومان
سمند soren ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
459,118,000 تومان

سمند soren
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.75%
675,000,000 تومان
سمند soren ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.75%
675,000,000 تومان

سمند soren
ایران خودرو - مالتی مدیا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.79%
640,000,000 تومان
سمند soren ایران خودرو - مالتی مدیا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.79%
640,000,000 تومان

سمند soren
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.78%
650,000,000 تومان
سمند soren ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.78%
650,000,000 تومان

قیمت خودروی سوزوکی


سوزوکی ciaz
راسا موتور
2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,430,000,000 تومان
سوزوکی ciaz راسا موتور 2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,430,000,000 تومان

قیمت خودروی سیتروئن


سیتروئن c3ir
با رینگ فرانسوی - سایپا
1398
قیمت بازار
4 ماه پیش
2.04%
2,500,000,000 تومان
سیتروئن c3ir با رینگ فرانسوی - سایپا 1398
قیمت بازار
4 ماه پیش 2.04%
2,500,000,000 تومان

قیمت خودروی شاهین


شاهین gautomatic
سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
830,000,000 تومان
شاهین gautomatic سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
830,000,000 تومان

شاهین gautomatic
سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
641,718,000 تومان
شاهین gautomatic سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
641,718,000 تومان

شاهین g
سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
660,000,000 تومان
شاهین g سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
660,000,000 تومان

شاهین g
ESC - سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
685,000,000 تومان
شاهین g ESC - سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
685,000,000 تومان

شاهین g
ESC - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
435,199,000 تومان
شاهین g ESC - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
435,199,000 تومان

شاهین g
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
635,000,000 تومان
شاهین g 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
635,000,000 تومان

شاهین g
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
620,000,000 تومان
شاهین g 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
620,000,000 تومان

شاهین gl
سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
665,000,000 تومان
شاهین gl سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
665,000,000 تومان

شاهین gl
ESC - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
418,299,000 تومان
شاهین gl ESC - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
418,299,000 تومان

قیمت خودروی فردا


فردا sx5
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.38%
1,305,000,000 تومان
فردا sx5 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.38%
1,305,000,000 تومان

فردا sx5
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
925,000,000 تومان
فردا sx5 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
925,000,000 تومان

فردا sx5
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.4%
1,265,000,000 تومان
فردا sx5 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.4%
1,265,000,000 تومان

فردا sx5
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.42%
1,205,000,000 تومان
فردا sx5 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.42%
1,205,000,000 تومان

فردا t5
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.32%
1,565,000,000 تومان
فردا t5 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.32%
1,565,000,000 تومان

فردا t5
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,250,000,000 تومان
فردا t5 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,250,000,000 تومان

فردا t5
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.33%
1,505,000,000 تومان
فردا t5 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.33%
1,505,000,000 تومان

فردا subam4
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.45%
2,210,000,000 تومان
فردا subam4 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.45%
2,210,000,000 تومان

فردا subam4
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,850,000,000 تومان
فردا subam4 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,850,000,000 تومان

قیمت خودروی فوتون


فوتون tunland
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.56%
1,810,000,000 تومان
فوتون tunland 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.56%
1,810,000,000 تومان

فوتون tunland
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,540,659,000 تومان
فوتون tunland 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,540,659,000 تومان

فوتون tunland
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.59%
1,710,000,000 تومان
فوتون tunland 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.59%
1,710,000,000 تومان

فوتون tunland
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.61%
1,660,000,000 تومان
فوتون tunland 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.61%
1,660,000,000 تومان

فوتون tunlandg7
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.83%
2,430,000,000 تومان
فوتون tunlandg7 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.83%
2,430,000,000 تومان

فوتون tunlandg7
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,885,827,000 تومان
فوتون tunlandg7 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,885,827,000 تومان

فوتون vana
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,647,183,000 تومان
فوتون vana 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,647,183,000 تومان

قیمت خودروی فولکس


فولکس passat
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.74%
6,850,000,000 تومان
فولکس passat 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.74%
6,850,000,000 تومان

فولکس tiguan
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.6%
8,350,000,000 تومان
فولکس tiguan 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.6%
8,350,000,000 تومان

فولکس golf
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.78%
6,450,000,000 تومان
فولکس golf 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.78%
6,450,000,000 تومان

قیمت خودروی فونیکس


فونیکس fx
مدیران خودرو
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,730,400,000 تومان
فونیکس fx مدیران خودرو 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,730,400,000 تومان

فونیکس fx
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.48%
2,090,000,000 تومان
فونیکس fx مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.48%
2,090,000,000 تومان

فونیکس fx
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,730,400,000 تومان
فونیکس fx مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,730,400,000 تومان

فونیکس fx
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.5%
2,010,000,000 تومان
فونیکس fx مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.5%
2,010,000,000 تومان

فونیکس fx
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.53%
1,910,000,000 تومان
فونیکس fx مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.53%
1,910,000,000 تومان

فونیکس arrizo6pro
مدیران خودرو
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,242,400,000 تومان
فونیکس arrizo6pro مدیران خودرو 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,242,400,000 تومان

فونیکس arrizo6pro
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.65%
1,550,000,000 تومان
فونیکس arrizo6pro مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.65%
1,550,000,000 تومان

فونیکس arrizo6pro
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,242,400,000 تومان
فونیکس arrizo6pro مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,242,400,000 تومان

فونیکس arrizo6pro
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.68%
1,470,000,000 تومان
فونیکس arrizo6pro مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.68%
1,470,000,000 تومان

فونیکس tiggo7pro
مدیران خودرو
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,500,000,000 تومان
فونیکس tiggo7pro مدیران خودرو 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,500,000,000 تومان

فونیکس tiggo7pro
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.52%
1,930,000,000 تومان
فونیکس tiggo7pro مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.52%
1,930,000,000 تومان

فونیکس tiggo7pro
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.05%
1,920,000,000 تومان
فونیکس tiggo7pro مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.05%
1,920,000,000 تومان

فونیکس tiggo7pro
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,456,000,000 تومان
فونیکس tiggo7pro مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,456,000,000 تومان

فونیکس tiggo7pro
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,500,000,000 تومان
فونیکس tiggo7pro مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,500,000,000 تومان

فونیکس tiggo7pro
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.11%
1,820,000,000 تومان
فونیکس tiggo7pro مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.11%
1,820,000,000 تومان

فونیکس tiggo8
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
2,100,000,000 تومان
فونیکس tiggo8 مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
2,100,000,000 تومان

فونیکس tiggo8pro
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
-2.89%
2,350,000,000 تومان
فونیکس tiggo8pro مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش -2.89%
2,350,000,000 تومان

فونیکس tiggo8pro
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,798,500,000 تومان
فونیکس tiggo8pro مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,798,500,000 تومان

فونیکس tiggo8pro
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
-0.86%
2,300,000,000 تومان
فونیکس tiggo8pro مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش -0.86%
2,300,000,000 تومان

فونیکس tiggo8pro
مدیران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
2,150,000,000 تومان
فونیکس tiggo8pro مدیران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
2,150,000,000 تومان

فونیکس tiggo8promax
مدیران خودرو
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
2,584,400,000 تومان
فونیکس tiggo8promax مدیران خودرو 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
2,584,400,000 تومان

فونیکس tiggo8promax
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
-3.39%
2,850,000,000 تومان
فونیکس tiggo8promax مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش -3.39%
2,850,000,000 تومان

فونیکس tiggo8promax
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
-3.45%
2,800,000,000 تومان
فونیکس tiggo8promax مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش -3.45%
2,800,000,000 تومان

فونیکس tiggo8promax
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
2,389,600,000 تومان
فونیکس tiggo8promax مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
2,389,600,000 تومان

فونیکس tiggo8promax
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
2,584,400,000 تومان
فونیکس tiggo8promax مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
2,584,400,000 تومان

فونیکس tiggo8promax
مدیران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
-1.79%
2,750,000,000 تومان
فونیکس tiggo8promax مدیران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش -1.79%
2,750,000,000 تومان

فونیکس tiggo8prohybrid
مدیران خودرو
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
2,764,700,000 تومان
فونیکس tiggo8prohybrid مدیران خودرو 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
2,764,700,000 تومان

فونیکس tiggo8prohybrid
مدیران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
2,970,000,000 تومان
فونیکس tiggo8prohybrid مدیران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
2,970,000,000 تومان

فونیکس tiggo8prohybrid
مدیران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
2,764,700,000 تومان
فونیکس tiggo8prohybrid مدیران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
2,764,700,000 تومان

قیمت خودروی فیدلیتی


فیدلیتی prime
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,331,000,000 تومان
فیدلیتی prime 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,331,000,000 تومان

فیدلیتی prime
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,335,300,000 تومان
فیدلیتی prime 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,335,300,000 تومان

فیدلیتی prime
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.51%
1,990,000,000 تومان
فیدلیتی prime 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.51%
1,990,000,000 تومان

فیدلیتی prime
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.52%
1,950,000,000 تومان
فیدلیتی prime 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.52%
1,950,000,000 تومان

فیدلیتی prime
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,123,500,000 تومان
فیدلیتی prime 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,123,500,000 تومان

فیدلیتی prime
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,148,800,000 تومان
فیدلیتی prime 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,148,800,000 تومان

فیدلیتی prime
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.52%
1,940,000,000 تومان
فیدلیتی prime 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.52%
1,940,000,000 تومان

فیدلیتی prime
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.53%
1,900,000,000 تومان
فیدلیتی prime 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.53%
1,900,000,000 تومان

فیدلیتی prime
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.55%
1,840,000,000 تومان
فیدلیتی prime 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.55%
1,840,000,000 تومان

فیدلیتی prime
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.55%
1,840,000,000 تومان
فیدلیتی prime 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.55%
1,840,000,000 تومان

قیمت خودروی کاپرا


کاپرا 2
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.75%
1,160,000,000 تومان
کاپرا 2 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.75%
1,160,000,000 تومان

کاپرا 2
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
963,203,000 تومان
کاپرا 2 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
963,203,000 تومان

کاپرا 2
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
2%
1,020,000,000 تومان
کاپرا 2 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 2%
1,020,000,000 تومان

کاپرا 2
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
2.15%
950,000,000 تومان
کاپرا 2 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 2.15%
950,000,000 تومان

قیمت خودروی کارا


کارا 2door
گروه بهمن
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.82%
615,000,000 تومان
کارا 2door گروه بهمن 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.82%
615,000,000 تومان

کارا 2door
گروه بهمن
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
481,829,000 تومان
کارا 2door گروه بهمن 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
481,829,000 تومان

کارا 2door
گروه بهمن
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.85%
595,000,000 تومان
کارا 2door گروه بهمن 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.85%
595,000,000 تومان

کارا 2door
گروه بهمن
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.88%
575,000,000 تومان
کارا 2door گروه بهمن 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.88%
575,000,000 تومان

کارا 4door
گروه بهمن
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
3.6%
720,000,000 تومان
کارا 4door گروه بهمن 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 3.6%
720,000,000 تومان

کارا 4door
گروه بهمن
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
516,772,000 تومان
کارا 4door گروه بهمن 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
516,772,000 تومان

کارا 4door
گروه بهمن
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
2.38%
645,000,000 تومان
کارا 4door گروه بهمن 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 2.38%
645,000,000 تومان

کارا 4door
گروه بهمن
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.82%
615,000,000 تومان
کارا 4door گروه بهمن 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.82%
615,000,000 تومان

قیمت خودروی کوییک


کوییک gx
سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.72%
420,000,000 تومان
کوییک gx سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.72%
420,000,000 تومان

کوییک gx
سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
359,974,000 تومان
کوییک gx سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
359,974,000 تومان

کوییک manualrplus
سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.6%
500,000,000 تومان
کوییک manualrplus سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.6%
500,000,000 تومان

کوییک manualrplus
سایپا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.63%
480,000,000 تومان
کوییک manualrplus سایپا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.63%
480,000,000 تومان

کوییک sr
استاندارد 85گانه - سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.73%
415,000,000 تومان
کوییک sr استاندارد 85گانه - سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.73%
415,000,000 تومان

کوییک sr
سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.76%
400,000,000 تومان
کوییک sr سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.76%
400,000,000 تومان

کوییک sr
سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
270,587,000 تومان
کوییک sr سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
270,587,000 تومان

کوییک sr
استاندارد 85گانه - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
292,628,000 تومان
کوییک sr استاندارد 85گانه - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
292,628,000 تومان

کوییک atfullplus
سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.61%
495,000,000 تومان
کوییک atfullplus سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.61%
495,000,000 تومان

کوییک atfullplus
سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
336,817,000 تومان
کوییک atfullplus سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
336,817,000 تومان

کوییک atfullplus
سایپا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.63%
480,000,000 تومان
کوییک atfullplus سایپا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.63%
480,000,000 تومان

کوییک atfullplus
سایپا
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.66%
455,000,000 تومان
کوییک atfullplus سایپا 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.66%
455,000,000 تومان

کوییک manual
با رینگ فولادی - سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.79%
385,000,000 تومان
کوییک manual با رینگ فولادی - سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.79%
385,000,000 تومان

کوییک manual
DA - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
238,396,000 تومان
کوییک manual DA - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
238,396,000 تومان

کوییک manual
با رینگ فولادی - سایپا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.81%
375,000,000 تومان
کوییک manual با رینگ فولادی - سایپا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.81%
375,000,000 تومان

کوییک manual
با رینگ فولادی - سایپا
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.83%
365,000,000 تومان
کوییک manual با رینگ فولادی - سایپا 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.83%
365,000,000 تومان

کوییک manualr
سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.78%
390,000,000 تومان
کوییک manualr سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.78%
390,000,000 تومان

کوییک manualr
سایپا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.8%
380,000,000 تومان
کوییک manualr سایپا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.8%
380,000,000 تومان

کوییک manualr
سایپا
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.81%
375,000,000 تومان
کوییک manualr سایپا 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.81%
375,000,000 تومان

کوییک manuals
سایپا
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.75%
405,000,000 تومان
کوییک manuals سایپا 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.75%
405,000,000 تومان

کوییک manuals
DA - سایپا
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
281,592,000 تومان
کوییک manuals DA - سایپا 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
281,592,000 تومان

کوییک manuals
سایپا
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.78%
390,000,000 تومان
کوییک manuals سایپا 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.78%
390,000,000 تومان

قیمت خودروی کی ام سی


کی ام سی j7
کرمان موتور
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.58%
1,730,000,000 تومان
کی ام سی j7 کرمان موتور 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.58%
1,730,000,000 تومان

کی ام سی j7
کرمان موتور
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,281,880,000 تومان
کی ام سی j7 کرمان موتور 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,281,880,000 تومان

کی ام سی j7
کرمان خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.61%
1,660,000,000 تومان
کی ام سی j7 کرمان خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.61%
1,660,000,000 تومان

کی ام سی k7
کرمان موتور
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.53%
1,890,000,000 تومان
کی ام سی k7 کرمان موتور 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.53%
1,890,000,000 تومان

کی ام سی k7
کرمان خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.55%
1,830,000,000 تومان
کی ام سی k7 کرمان خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.55%
1,830,000,000 تومان

کی ام سی k7
کرمان خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.57%
1,760,000,000 تومان
کی ام سی k7 کرمان خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.57%
1,760,000,000 تومان

کی ام سی t8
کرمان موتور
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,650,000,000 تومان
کی ام سی t8 کرمان موتور 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,650,000,000 تومان

کی ام سی t8
کرمان موتور
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.64%
1,580,000,000 تومان
کی ام سی t8 کرمان موتور 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.64%
1,580,000,000 تومان

کی ام سی t8
کرمان موتور
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,650,000,000 تومان
کی ام سی t8 کرمان موتور 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,650,000,000 تومان

کی ام سی t8
کرمان موتور
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.66%
1,530,000,000 تومان
کی ام سی t8 کرمان موتور 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.66%
1,530,000,000 تومان

کی ام سی t8
کرمان موتور
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.68%
1,480,000,000 تومان
کی ام سی t8 کرمان موتور 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.68%
1,480,000,000 تومان

کی ام سی t9
کرمان موتور
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,950,000,000 تومان
کی ام سی t9 کرمان موتور 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,950,000,000 تومان

کی ام سی x5
کرمان موتور
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,340,500,000 تومان
کی ام سی x5 کرمان موتور 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,340,500,000 تومان

کی ام سی x5
کرمان موتور
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,329,100,000 تومان
کی ام سی x5 کرمان موتور 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,329,100,000 تومان

قیمت خودروی کیا


کیا k5
کوشا خودرو
2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
2,467,000,000 تومان
کیا k5 کوشا خودرو 2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
2,467,000,000 تومان

کیا sportage
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.72%
5,900,000,000 تومان
کیا sportage 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.72%
5,900,000,000 تومان

کیا sportage
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.82%
5,600,000,000 تومان
کیا sportage 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.82%
5,600,000,000 تومان

کیا cerato
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.35%
3,750,000,000 تومان
کیا cerato 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.35%
3,750,000,000 تومان

کیا ceratoir
سایپا
1398
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.89%
2,700,000,000 تومان
کیا ceratoir سایپا 1398
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.89%
2,700,000,000 تومان

کیا seltos
2023
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.11%
4,550,000,000 تومان
کیا seltos 2023
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.11%
4,550,000,000 تومان

کیا seltos
2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
2,625,000,000 تومان
کیا seltos 2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
2,625,000,000 تومان

کیا sorento
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.52%
6,700,000,000 تومان
کیا sorento 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.52%
6,700,000,000 تومان

کیا sorento
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.64%
6,200,000,000 تومان
کیا sorento 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.64%
6,200,000,000 تومان

کیا sonet
2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
2,166,000,000 تومان
کیا sonet 2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
2,166,000,000 تومان

قیمت خودروی لاماری


لاماری eama
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.63%
1,870,000,000 تومان
لاماری eama 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.63%
1,870,000,000 تومان

لاماری eama
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,431,000,000 تومان
لاماری eama 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,431,000,000 تومان

لاماری eama
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.14%
1,770,000,000 تومان
لاماری eama 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.14%
1,770,000,000 تومان

قیمت خودروی لکسوس


لکسوس nx
7 کلید
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.97%
10,400,000,000 تومان
لکسوس nx 7 کلید 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.97%
10,400,000,000 تومان

لکسوس nxhybrid
7 کلید
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.02%
9,900,000,000 تومان
لکسوس nxhybrid 7 کلید 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.02%
9,900,000,000 تومان

لکسوس nxhybrid
7 کلید
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.98%
10,300,000,000 تومان
لکسوس nxhybrid 7 کلید 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.98%
10,300,000,000 تومان

قیمت خودروی لیفان


لیفان x70
خودروسازان بم
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
3.85%
1,350,000,000 تومان
لیفان x70 خودروسازان بم 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 3.85%
1,350,000,000 تومان

قیمت خودروی مزدا


مزدا 3sedan
گروه بهمن
1398
قیمت بازار
4 ماه پیش
0%
2,900,000,000 تومان
مزدا 3sedan گروه بهمن 1398
قیمت بازار
4 ماه پیش 0%
2,900,000,000 تومان

قیمت خودروی مکث موتور


مکث موتور tiara
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.55%
1,830,000,000 تومان
مکث موتور tiara 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.55%
1,830,000,000 تومان

مکث موتور tiara
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,341,563,000 تومان
مکث موتور tiara 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,341,563,000 تومان

مکث موتور tiara
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.58%
1,730,000,000 تومان
مکث موتور tiara 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.58%
1,730,000,000 تومان

مکث موتور kalut
1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,950,000,000 تومان
مکث موتور kalut 1403
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,950,000,000 تومان

مکث موتور kalut
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.54%
1,850,000,000 تومان
مکث موتور kalut 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.54%
1,850,000,000 تومان

مکث موتور kalut
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.56%
1,790,000,000 تومان
مکث موتور kalut 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.56%
1,790,000,000 تومان

مکث موتور kalut
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.61%
1,660,000,000 تومان
مکث موتور kalut 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.61%
1,660,000,000 تومان

مکث موتور kalut
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,596,700,000 تومان
مکث موتور kalut 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,596,700,000 تومان

مکث موتور kalut
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.58%
1,730,000,000 تومان
مکث موتور kalut 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.58%
1,730,000,000 تومان

مکث موتور kalut
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.65%
1,560,000,000 تومان
مکث موتور kalut 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.65%
1,560,000,000 تومان

مکث موتور kalut
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.69%
1,460,000,000 تومان
مکث موتور kalut 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.69%
1,460,000,000 تومان

قیمت خودروی میتسوبیشی


میتسوبیشی outlander
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.75%
5,800,000,000 تومان
میتسوبیشی outlander 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.75%
5,800,000,000 تومان

قیمت خودروی نیسان


نیسان xtrail
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.75%
5,800,000,000 تومان
نیسان xtrail 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.75%
5,800,000,000 تومان

قیمت خودروی ولوو


ولوو xc90
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.98%
20,700,000,000 تومان
ولوو xc90 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.98%
20,700,000,000 تومان

قیمت خودروی هایما


هایما 7x
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.58%
1,740,000,000 تومان
هایما 7x ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.58%
1,740,000,000 تومان

هایما 7x
ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,481,318,000 تومان
هایما 7x ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,481,318,000 تومان

هایما 8s
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.53%
1,890,000,000 تومان
هایما 8s ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.53%
1,890,000,000 تومان

هایما 8s
ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,212,428,000 تومان
هایما 8s ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,212,428,000 تومان

هایما 8s
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.56%
1,810,000,000 تومان
هایما 8s ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.56%
1,810,000,000 تومان

هایما s5
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.69%
1,460,000,000 تومان
هایما s5 ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.69%
1,460,000,000 تومان

هایما s5
ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
993,040,000 تومان
هایما s5 ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
993,040,000 تومان

هایما s5
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.7%
1,440,000,000 تومان
هایما s5 ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.7%
1,440,000,000 تومان

هایما s5
ایران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.74%
1,360,000,000 تومان
هایما s5 ایران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.74%
1,360,000,000 تومان

هایما s5
ایران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.71%
1,410,000,000 تومان
هایما s5 ایران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.71%
1,410,000,000 تومان

هایما s7
ایران خودرو
1402
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.62%
1,630,000,000 تومان
هایما s7 ایران خودرو 1402
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.62%
1,630,000,000 تومان

هایما s7
ایران خودرو
1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,008,627,000 تومان
هایما s7 ایران خودرو 1402
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,008,627,000 تومان

هایما s7
ایران خودرو
1401
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.64%
1,580,000,000 تومان
هایما s7 ایران خودرو 1401
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.64%
1,580,000,000 تومان

هایما s7
ایران خودرو
1400
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.66%
1,520,000,000 تومان
هایما s7 ایران خودرو 1400
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.66%
1,520,000,000 تومان

قیمت خودروی هیوندای


هیوندای azera
2019
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.69%
7,250,000,000 تومان
هیوندای azera 2019
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.69%
7,250,000,000 تومان

هیوندای azera
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.75%
6,750,000,000 تومان
هیوندای azera 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.75%
6,750,000,000 تومان

هیوندای accent
کرمان موتور
2023
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.92%
2,650,000,000 تومان
هیوندای accent کرمان موتور 2023
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.92%
2,650,000,000 تومان

هیوندای accent
کرمان موتور
2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
1,865,000,000 تومان
هیوندای accent کرمان موتور 2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
1,865,000,000 تومان

هیوندای elantra
کرمان موتور
2023
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.79%
2,850,000,000 تومان
هیوندای elantra کرمان موتور 2023
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.79%
2,850,000,000 تومان

هیوندای elantra
کرمان موتور
2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش
0%
2,200,000,000 تومان
هیوندای elantra کرمان موتور 2023
قیمت نمایندگی
4 ماه پیش 0%
2,200,000,000 تومان

هیوندای elantra
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.28%
3,950,000,000 تومان
هیوندای elantra 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.28%
3,950,000,000 تومان

هیوندای tucsonix35
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.94%
5,350,000,000 تومان
هیوندای tucsonix35 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.94%
5,350,000,000 تومان

هیوندای tucsonix35
وارداتی
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.01%
5,000,000,000 تومان
هیوندای tucsonix35 وارداتی 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.01%
5,000,000,000 تومان

هیوندای tucsonix35
شرکتی
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
1.02%
4,950,000,000 تومان
هیوندای tucsonix35 شرکتی 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 1.02%
4,950,000,000 تومان

هیوندای santafeix45
وارداتی
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.79%
6,350,000,000 تومان
هیوندای santafeix45 وارداتی 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.79%
6,350,000,000 تومان

هیوندای santafeix45
وارداتی
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.86%
5,850,000,000 تومان
هیوندای santafeix45 وارداتی 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.86%
5,850,000,000 تومان

هیوندای santafeix45
شرکتی
2017
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.89%
5,650,000,000 تومان
هیوندای santafeix45 شرکتی 2017
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.89%
5,650,000,000 تومان

هیوندای sonatahybrid
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.98%
5,150,000,000 تومان
هیوندای sonatahybrid 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.98%
5,150,000,000 تومان

هیوندای sonatahybrid
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.94%
5,350,000,000 تومان
هیوندای sonatahybrid 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.94%
5,350,000,000 تومان

هیوندای sonatahybrid
2018
قیمت بازار
4 ماه پیش
0.91%
5,550,000,000 تومان
هیوندای sonatahybrid 2018
قیمت بازار
4 ماه پیش 0.91%
5,550,000,000 تومان

سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support