قیمت گذاری خدمات کارکیتا

قیمت گذاری خدمات کارکیتا
45,500 تومان
ثبت آگهی تکی
انقضا: 30 روزه
اشخاص عادی با کد بازاریاب 31,850 تومان
نمایندگی های رسمی با کد بازاریاب 27,300 تومان
فروشندگان لوازم یدکی با کد بازاریاب 27,300 تومان
نمایشگاه ها با کد بازاریاب 27,300 تومان
باثبت آگهی معمولی آگهی شما بمدت 30روز درسامانه واپلیکیشن های کارکیتا منتشر می گردد.
59,500 تومان
آگهی نردبان تکی
انقضا: 7 روزه
اشخاص عادی با کد بازاریاب 41,650 تومان
نمایندگی های رسمی با کد بازاریاب 35,700 تومان
فروشندگان لوازم یدکی با کد بازاریاب 35,700 تومان
نمایشگاه ها با کد بازاریاب 35,700 تومان
بانردبان نمودن،آگهی شما بمدت 7روز درسامانه واپلیکیشن های کارکیتا منتشر می گردد.
210,000 تومان
آگهی ویژه تکی
انقضا: 10 روزه
اشخاص عادی با کد بازاریاب 147,000 تومان
نمایندگی های رسمی با کد بازاریاب 126,000 تومان
فروشندگان لوازم یدکی با کد بازاریاب 126,000 تومان
نمایشگاه ها با کد بازاریاب 126,000 تومان
باویژه نمودن،آگهی شما بمدت 10روز درسامانه واپلیکیشن های کارکیتا منتشر می گردد.
31,500 تومان
تمدیدآگهی تکی
انقضا: 30 روزه
اشخاص عادی با کد بازاریاب 22,050 تومان
نمایندگی های رسمی با کد بازاریاب 18,900 تومان
فروشندگان لوازم یدکی با کد بازاریاب 18,900 تومان
نمایشگاه ها با کد بازاریاب 18,900 تومان
باتمدیدنمودن،آگهی شما به مدت 30روزمجدددرسایت واپلیکیشن های کارکیتا منتشر می گردد.
630,000 تومان
بسته تخفیفی ((معمولی))
انقضا: 90 روزه
اشخاص عادی با کد بازاریاب 385,000 تومان
نمایندگی های رسمی با کد بازاریاب 315,000 تومان
فروشندگان لوازم یدکی با کد بازاریاب 315,000 تومان
نمایشگاه ها با کد بازاریاب 315,000 تومان
باخرید این بسته میتوانید 20عددآگهی را باقیمتی بسیار مناسب تمدیدنمائید.
910,000 تومان
بسته تخفیفی((برنزه ای))
انقضا: 120 روزه
اشخاص عادی با کد بازاریاب 595,000 تومان
نمایندگی های رسمی با کد بازاریاب 490,000 تومان
فروشندگان لوازم یدکی با کد بازاریاب 490,000 تومان
نمایشگاه ها با کد بازاریاب 490,000 تومان
باخرید این بسته میتوانید 20عددآگهی را باقیمتی بسیار مناسب ثبت نمائید.
595,000 تومان
بسته تخفیفی ((نقره ای))
انقضا: 180 روزه
اشخاص عادی با کد بازاریاب 385,000 تومان
نمایندگی های رسمی با کد بازاریاب 315,000 تومان
فروشندگان لوازم یدکی با کد بازاریاب 315,000 تومان
نمایشگاه ها با کد بازاریاب 315,000 تومان
باخرید این بسته میتوانید 10عددآگهی را باقیمتی بسیار مناسب نردبان نمائید.
2,100,000 تومان
بسته تخفیفی((طلائی))
انقضا: 365 روزه
اشخاص عادی با کد بازاریاب 1,295,000 تومان
نمایندگی های رسمی با کد بازاریاب 1,085,000 تومان
فروشندگان لوازم یدکی با کد بازاریاب 1,085,000 تومان
نمایشگاه ها با کد بازاریاب 1,085,000 تومان
باخرید این بسته میتوانید 10عددآگهی را باقیمتی بسیار مناسب ویژه نمائید.
3,990,000 تومان
پکیج اقتصادی ((تک ستاره))*
انقضا: 90 روزه
اشخاص عادی با کد بازاریاب 2,275,000 تومان
نمایندگی های رسمی با کد بازاریاب 1,750,000 تومان
فروشندگان لوازم یدکی با کد بازاریاب 1,750,000 تومان
نمایشگاه ها با کد بازاریاب 1,750,000 تومان
باخرید پکیج اقتصادی تک ستاره تعداد اگهی به شرح زیر بهرمند میشوید. ((ثبت نمودن آگهی35عدد)) ((نردبان نمودن آگهی15عدد)) ((ویژه نمودن آگهی7عدد)) ((تمدید نمودن آگهی5عدد))
7,980,000 تومان
پکیج اقتصادی ((دوستاره))**
انقضا: 180 روزه
اشخاص عادی با کد بازاریاب 3,850,000 تومان
نمایندگی های رسمی با کد بازاریاب 2,975,000 تومان
فروشندگان لوازم یدکی با کد بازاریاب 2,975,000 تومان
نمایشگاه ها با کد بازاریاب 2,975,000 تومان
باخرید پکیج اقتصادی دو ستاره تعداد اگهی به شرح زیر بهرمند میشوید. ((ثبت نمودن آگهی70عدد)) ((نردبان نمودن آگهی30عدد)) ((ویژه نمودن آگهی14عدد)) ((تمدید نمودن آگهی10عدد))
11,970,000 تومان
پکیج اقتصادی ((سه ستاره))***
انقضا: 270 روزه
اشخاص عادی با کد بازاریاب 5,110,000 تومان
نمایندگی های رسمی با کد بازاریاب 3,920,000 تومان
فروشندگان لوازم یدکی با کد بازاریاب 3,920,000 تومان
نمایشگاه ها با کد بازاریاب 3,920,000 تومان
باخرید پکیج اقتصادی سه ستاره تعداد اگهی به شرح زیر بهرمند میشوید. ((ثبت نمودن آگهی105عدد)) ((نردبان نمودن آگهی45عدد)) ((ویژه نمودن آگهی21عدد)) ((تمدید نمودن آگهی15عدد))
15,960,000 تومان
پکیج اقتصادی((چهارستاره))****
انقضا: 365 روزه
اشخاص عادی با کد بازاریاب 5,950,000 تومان
نمایندگی های رسمی با کد بازاریاب 4,550,000 تومان
فروشندگان لوازم یدکی با کد بازاریاب 4,550,000 تومان
نمایشگاه ها با کد بازاریاب 4,550,000 تومان
باخرید پکیج اقتصادی تک ستاره تعداد اگهی به شرح زیر بهرمند میشوید. ((ثبت نمودن آگهی140عدد)) ((نردبان نمودن آگهی60عدد)) ((ویژه نمودن آگهی28عدد)) ((تمدید نمودن آگهی20عدد))
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support