متقاضیان طرح خودروهای فرسوده نیز باید حساب وکالتی باز کنند

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 25769 بازدید
متقاضیان طرح خودروهای فرسوده نیز باید حساب وکالتی باز کنند

 به گزارش‌کارکیتا، مهدی‌تقدسی باتأیید زمان‌بندی اعلام‌شده مرحله‌دوم فرآیند یکپارچه‌فروش خودرو، از30 شهریور لغایت9اردیبهشت، متقاضیان‌می‌توانند 100میلیون تومان برای‌اعلام‌حساب وکالتی واریزکنند. "به‌نام سازمان‌حمایت"، ومسدود شدن حساب‌فوق، پس‌از پیگیری اطلاعات وارسال اطلاعات متقاضی‌ازبانک به‌سامانه، ثبت‌ناماز 12خرداد لغایت 19خرداد آغازمی‌شود.

مدیرسامانه یکپارچه‌تخصیص‌خودرو گفت: تنها تفاوت‌این فازبافازاول فروش‌خودرو این‌است که‌طرح جایگزینی‌خودروهای‌فرسوده، نیز اضافه‌شده‌است ومتقاضیان می‌توانند ازهمان‌ابتدا 5اولویت خودرورا تعیین کنند.

وی‌تأکیدکرد: متقاضیان‌طرح‌جایگزینی خودروهای‌فرسوده ماننددوطرح دیگر (عادی و طرح حمایت‌از قانون جمعیت جوانان به‌ویژه بانوان) باید نسبت‌به شفاف‌سازی یک‌ماجرا برای‌تغییرحمایت اقدام‌کنند. مبلغ 100میلیون تومان راتنظیم و مسدود کنید.

تقدسی بابیان اینکه‌فروش تلفیقی خودرو قطعاً روندی‌مستمرخواهد داشت، گفت: طرح‌تلفیقی فروش‌خودرو مستمرخواهدبود و به‌این دوفاز ختم‌نمی‌شود، اماهنوزهم مشخص‌نیست که‌فازسوم این فرآیندچه زمانی‌باشد، وقطعاًپس از اتمام فازدوم، برنامه‌ریزی فازسوم واجرای‌آن وجودخواهد داشت.

محدودیت‌های تعیین‌شده برای‌ثبت‌نام درطرح تعویض‌خودروی فرسوده توسط‌سامانه یکپارچه گواهینامه‌رانندگی‌معتبر، عدم‌خرید یاتحویل خودرو به‌خودروساز داخلی در48ماه‌گذشته، خودروی‌فرسوده باید مدل1385 به‌بالاباشد، برای‌درخواست ثبت‌نام باید مدارک‌پلاک وخودرودرخواست‌شود.

داشتن‌پلاک فعال‌دراین‌طرح جزو محدودیت‌هانیست، امادرزمان ثبت‌نام، متقاضی‌باید حداقل دوروز درزمان محاسبه‌تحویل خودروخریداری‌ شده وقت‌بگذارد.

شرایط‌ثبت‌طرح اسقاط خودرو درسامانه یکپارچه به‌شرح زیراست:

1- داشتن گواهینامه معتبر

2- 48ماه ازآخرین خریدخودرو ازشرکت خودروسازی گذشته باشد

3- داشتن 100میلیون تومان حساب وکالتی

4- خودروی‌ دست‌دوم باید دارای مدل حداقل 1385 به‌بالا باشد

5- پلاک و سند وسیله@نقلیه باید بنام متقاضی‌باشد، وکالتنامه پذیرفته‌نمی‌شود

6- داشتن‌پلاک فعال محدودیتی ندارد

7- به مراحل ثبت‌نام خودروهای فرسوه 2ماه اضافه می‌شود، یعنی درصورت تحویل خودرو درزمستان 1402 دو ماه اضافی برای اسقاط درنظر گرفته‌می‌شود.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support