نسل جدید واحد معاینه فنی خودرو در راه است

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 27351 بازدید
نسل جدید واحد معاینه فنی خودرو در راه است

مدیدکل ستاد معاینه‌فنی خودروهای تهران‌از اجرای‌طرح مشترک‌توسعه و ایجاد واحدمعاینه‌نسل جدیدخودرو بااستفاده از اختیارات ویژه‌ستاد معاینه‌فنی خودروهای تهران وسازمان‌ایمنی وآتش‌نشانی شهرداری‌تهران خبرداد.

شادی‌مالکی درتشریح نسل‌جدید واحدهای‌سیار وتفاوت‌آنها باواحدهای‌سیار موجود، گفت: پایتخت‌درحال‌حاضر7واحد برای معاینه‌فنی خودروهای‌سبک در سطح‌شهر داردکه ازابتدای‌تیرماه به15دستگاه افزایش‌می‌یابد. تأسیسات قابل‌حمل فعلی‌را می‌توان راجرثقیل جابه‌جا کردولی به‌دلیل سختی‌حمل ونقل، برای‌کاهش‌خرابی وخرابی تجهیزات، تعدادجابجایی آنهادرسال محدود می‌شود ودرنهایت از3به4 سال می‌رسد.

وی‌تأکیدکرد: البته‌این واحدهای‌سیار که‌ازسال 1396تأسیس شده‌است، به‌مشکلات ایجادمرکز دائمی‌مانند گرانی‌زمین ومحدودیت منابع‌فضایی دربرخی شهرداری‌ها مرتبط‌است. درتوسعه درمقیاس‌بخش‌خصوصی، به‌هدف‌موردنظر ارائه‌خدمات ودسترسی محلی به‌این خدمات دست‌یافته‌است، امادرمسیر جابجایی خودفاقد ویژگی‌های لازم یک‌واحدسیاراست. دراین‌راستا درحال‌کار برروی‌طراحی وتکمیل نسل‌جدید این‌واحدهای سیار برای‌حمل‌ونقل وخدمات‌هستم.

این‌پروژه درواقع‌یک پروژه مشترک‌با سازمان‌آتش‌نشانی است‌که تجربه‌ودانش لازم دراین‌زمینه رادارد. مدیرعامل ستادمعاینه‌فنی خودروهای تهران‌گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده امیدواریم کمترازدوماه دیگراولین واحدباظرفیت مذکورراه‌اندازی‌شود. مالکی‌درخصوص قابلیت‌های این‌نسل جدید ازواحدهای‌سیار افزود: این‌واحدهای سیار هرروز قابل‌جابجایی بوده‌ودر کمترازیک ربع‌ساعت درهرمکانی قابل نصب‌است.

بااین واحدسیار‌می‌توانیم خدمات‌تست فنی‌درمحل رابه‌شرکت‌ها ومؤسسات ارائه‌دهیم. حتی‌ساختمان‌های مسکونی‌نیزدر صورت‌داشتن مکان‌مناسب می‌توانند ازخدمات‌این‌اداره استفاده‌کنند. مدیرکل‌ستادبازرسی خودروهای‌استان تهران باتأکید براینکه خدمات‌بازرسی باهدف‌جلوگیری ازترافیک‌شهری وکاهش آلودگی‌هوا ناشی ازتردد خودروهادرمحل متقاضی برای‌اولین‌بار درکشورارائه می‌شود.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support