سالانه 100 میلیون تن بنزین توسط وسایل نقلیه اسقاطی مصرف می شود

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 18249 بازدید
سالانه 100 میلیون تن بنزین توسط وسایل نقلیه اسقاطی مصرف می شود

به گزارش کارکیتا، محمد مشهدی‌شریف، رئیس انجمن صنفی‌مراکز اسقاط‌وبازیافت خودروگفت: اگرخودروهای فرسوده‌ازمدار خارج‌شوندحداقل 33میلیون لیتر، یعنی‌اینکه نه‌تنها مجبورنیستیم بلکه می‌توانیم بنزین هم‌صرفه‌جویی کنیم. یا‌صادرات این‌میزان سوخت و‌به‌عبارتی بزرگترین‌تعهد مصرف‌بالای سوخت بادورریختن خودروهای‌فرسوده فرصتی‌خواهد بودوکشور می‌تواند ازمنابع ارزی‌سایرکشورها استفاده‌کند.

محمدمشهدی درباره‌مصرف بنزین‌خودروهای فرسوده‌گفت: درحال‌حاضر در200کشور جهان‌حدود 3 تا3500 هزار خودروسواری، 500هزار خودروی‌عمومی، 10تا11 میلیون موتورسیکلت، 300هزار کامیون‌فرسوده وجوددارد یعنی‌جمعاً حدود 14تا15میلیون وسیله‌فرسوده درجاده‌ها ترددمی‌کنند.

وی‌بابیان اینکه‌45درصد خودروهای‌کشور به‌سن پایان‌عمررسیده‌اند، گفت: سن‌خودروهای بنزینی‌20سال است. حمل‌ونقل عمومی مانندتاکسی ووانت‌بنزینی 10سال، دوگانه‌سوز 12سال وبرقی 15سال‌است. علاوه‌براین، سن‌دفع وانت‌های بنزینی 15سال، وانت‌های دوگانه‌سوزبنزینی 14سال، اتوبوس‌های دیزلی‌شهری 10سال، اتوبوس‌های گازسوز 12سال واتوبوس‌های برقی 20سال‌تعیین شده‌است. سال بازنشستگی‌میانگین عمرمینی‌بوس واتوبوس درموتورهای دیزل‌شهری 10سال، تأسیسات گازسوز12سال وبرقی 20سال، اتوبوس‌های بین‌شهری 15سال، تراکتور وکامیون‌ها 20سال طول‌عمردارند. عمرسایش موتور سیکلت‌های کاربراتوری 6سال، تزریق‌سوخت 10سال وبرقی12سال است، درنهایت‌دولت عمراسقاط آن‌را15سال تعیین‌کرده‌است.

رئیس‌انجمن صنفی‌مراکزاسقاط وبازیافت‌خودرو تصریح‌کرد: یک‌وسیله‌نقلیه فرسوده‌اعم‌از خودرو، موتور سیکلت وکامیون، تقریباً دوبرابر یک‌خودروی‌جدید بنزین‌مصرف‌می‌کنند یعنی 8.26لیتر که‌براساس دلار 50هزارتومان ونرخ 70سنت بنزین‌فوب خلیج‌فارس روزانه 132هزارتومان هزینه‌سوخت یک‌خودروی فرسوده‌درکشور می‌شود که‌درتعدادخودروها وموتور سیکلت‌های فرسوده‌موجود که‌می‌شود نزدیک‌به 272میلیارد تومان‌درروز وسالانه 99هزارو280 هزارمیلیاردتومان بنزین (تقریباً 100 همت) درکشورمی‌سوزانند.

وی‌بابیان اینکه‌در 4سال‌آینده مصرف‌بنزین 33درصد افزایش‌پیدا می‌کند، تصریح‌کرد: یعنی‌در 4سال آینده31میلیون مصرف‌بنزین افزایش‌پیدا خواهدکرد واین‌درحالی‌است که‌ماتولید لازم‌را نداریم وباید واردشود، امااگر‌خودروهای فرسوده‌ازمدار خارج‌شوند حداقل33 میلیارد لیتر صرفه‌جویی‌می‌شود که‌نه تنها‌نیازی به‌واردات‌نیست بلکه‌می‌توانیم صرفه‌جویی‌هم بکنیم. به‌عبارت‌دیگر تهدید‌جدی مصرف‌سوخت بااسقاط خودروهای فرسوده‌تبدیل‌به‌فرصت خواهدشد وکشورمی‌تواند ازمنابع ارزی حاصل‌ازصادرات‌ نیزاستفاده‌کند.

مشهدی‌شریف درباره‌برنامه اسقاط‌خودروهای‌قدیمی وفرسوده گفت: مرکزاسقاط‌خودرو زمانی‌متعلق به‌وزارت راه وراهداری‌بود امااز 1401/11/10 درزیرمجموعه وزارت‌صمت قرارگرفته واکنوندردوره گذارهستیم وزیرساخت‌های لازم مبتنی‌برسیستمی‌است که‌هنوز ساخته‌نشده‌است وهمچنان درحال‌اجراست. مهمتر ازهمه‌این‌که وزارت‌امنیت این‌فرصت راداردکه‌در جلسه‌هفته آینده‌هیئت‌دولت این‌دستورالعمل راتصویب‌کند واگر همان‌دستر قبلی‌باشد اتفاق‌جدیدی نمی‌افتد.

به گفته‌وی؛ درسال93، 350هزار دستگاه‌خودرو اسقاط‌شد امادرسال 98این‌تعداد به‌یک‌پنجاهم یعنی 7700دستگاه‌رسید، سال99، 13هزاردستگاه، سال 1400 30هزاردستگاه وسال1401 حدود 45هزاردستگاه خودرو اسقاط‌شد، یعنی‌اعدادکنونی اصلاقابل‌مقایسه‌باسال 93نیست.

رئیس‌سازمان بازیافت‌وسایل‌نقلیه موتوری بابیان‌اینکه 50درصدآلودگی ‌هوامربوط‌به حمل‌ونقل بین‌المللی است، تأکیدکرد: مشوق‌ها وجریمه‌هایی برای صاحبان‌خودروهای‌فرسوده‌در نظرگرفته‌شود. خودروهای‌خودراواگذار کنند، امادرحال حاضر‌که‌قیمت پرایدبه400میلیون تومان می‌رسد، هیچکس‌حاضرنیست خودرویی‌راکه 20سال‌کارکرده، ارزان‌بفروشد.

وی‌گفت: بیمه‌ومعاینه‌فنی بایدوام‌های کم‌بهره یامسئولیت کیفری‌رابرعهده‌بگیرند، مگراینکه مشوق‌ها ومجازات‌ها باهم‌ترکیب شوند. این‌امربسیار کاهش یافته‌و ازاین‌رویه منجربه‌آلودگی شهری‌وازدحام وفرسودگی زیرساخت‌های شهری شده‌است، به‌طوری‌که درسال 1401 362روز هوای‌آلوده وتنها3روز هوای‌پاک وجودداشته که‌قابل‌مقایسه‌باکشورنیست.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support