طرح جدید برای کارت به کارت کردن بنزین

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

11 ماه پیش 19218 بازدید
طرح جدید برای کارت به کارت کردن بنزین

به گزارش‌کارکیتا، طرح کارت‌به‌کارت بنزین درمرحله اول به‌صورت آزمایشی درکشور اجرامی‌شود وسپس تصمیم‌بر آن‌شده که‌به سایرشهرهاو استان‌ها نیزگسترش یابد، اماپیش‌از این‌که برای اجرای‌این‌طرح یک‌برنامه توسعه‌یافته برای‌بخش خصوصی وجودخواهد داشت، طرحی‌ارائه شدکه نادیده گرفته‌شد واین‌بار دولت بدون‌مشورت بابخش خصوصی این‌طرح رااجرا کرده‌است.

اجرای طرح‌آزمایشی انتقال کارت‌سوخت به‌کارت‌های بانکی که‌دیروز اعلام‌شد، ابهامات زیادی راایجاد کرد. این درشرایطی است‌که حامیان این‌طرح معتقدهستند که‌می‌توانند هزینه‌های تهیه‌کارت‌سوخت راحذف کنند، چراکه بایدتجهیزات واردکنند وهمچنین برای‌هرمتقاضی کارت‌سوخت تاسقف 100هزار تومان هزینه‌دارد، طوری‌که ازمدت‌ها پیش‌فعالان بخش‌خصوصی فراورده‌های‌نفتی وجایگاه‌داران نیز به‌اجرای آن اصرارداشتند اماشرایطی وجوددارد که مشخص‌نیست زیرساخت‌های سیستم بانکی وجایگاه‌های سوخت اجازه‌اجرای چنین برنامه‌ای را می‌دهدیا خیر.

برخی‌از فعالان ‌جایگاه‌های سوخت‌معتقدند که‌زیرساخت‌های موجود درکشور برای‌انتقال سهمیه‌سوخت به‌کارت‌های بانکی به‌طورکامل مهیا نیست‌واجرای این‌طرح بامشکل مواجه‌خواهد شد زیرا تراشه‌های موجوددر جایگاه‌های سوخت نمی‌تواند پشتیبانی‌کند.

نظارت‌بر تامین‌سوخت واقدامات اجرایی ومالی موردنیاز دراین‌حوزه وجودندارد. دراین‌روند نه‌تنها این‌دسته ازمردم خوشحال‌خواهندشد، بلکه‌شرکت صادرکننده کارت یاواردات‌تراشه نیزمتضرر می‌شود.

یک طرح خوب با اجرای مبهم

ناصررئیسی‌فرد، رئیس‌انجمن کارفرمایی زنجیره‌ای تامین و پخش‌فرآورده‌های نفتی‌کشور دراین‌باره گفت: اجرای‌طرح باابزارهای تعریف‌شده به‌گونه‌ای است‌که شایدصحبت درباره‌آن کمی‌زودباشد. امااجرای چنین‌طرحی سال‌گذشته ازسوی‌بخش خصوصی به‌دولت اعلام‌شد، زیراانتقال سهمیه‌سوخت به‌کارت‌بانکی رویکردی‌است که‌در اکثر کشورهای جهان‌اتخاذ شده‌است، اما زیرساخت مناسبی برای‌اجرای کامل این‌فرآیندنداریم.

وی‌همچنین افزود: مقررشده‌است که‌این طرح‌درمرحله اول به‌صورت آزمایشی درکشور اجراشودو بعدهم به‌سایر نقاط‌واستان‌ها نیز تعمی»‌شود اماپیش‌ازاین بخش‌خصوصی طرح‌مبسوطی رابرای‌اجرای‌این طرح ارائه‌کرده بود که‌توجهی به‌آن نشد واین‌بار نیزبدون مشاوره به‌بخش‌خصوصی دولت اقدام‌‌به اجرای طرحی‌کرده‌است.

عدم پشتیبانی تجهیزات جایگاه‌های سوخت برای کارت‌های بانکی

وی‌معتقد است کهبرای‌اجرای این‌برنامه، دستگاه‌های کارتخوان‌باید مجهزبه دستگاه‌های مناسب برای‌استفاده درپمپ‌بنزین‌ها یاپاسخگویی به‌کارت‌های بنزین درسراسرکشور بااستفاده ازتغییر مناسب درپمپ‌بنزین‌ها باشند، زیراکارت‌های بانکی قابلیت نمایش‌سهمیه سوخت ومیزان استفاده‌نیستند وتلمبه‌های موجود درجایگاه‌ها امکان‌اجرای این‌کار راندارند.

وی‌درباره برآورد هزینه‌اجرای‌این طرح وتامین‌امکانات فنی‌موجود ویاحذف کارت‌سوخت گفت: برآورد دقیقی دراین‌زمینه وجودندارد اماامنیت مالی واطمینان کاربران دراستفاده ازکارت‌های بانکی‌باید به‌طورکامل تامین باشد تااین طرح نتیجه‌مطلوبی همراه داشته‌باشد.

شرایط استفاده از کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها

نوازسخنگوی انجمن جایگاه‌های سوخت در کشورگفت: مشکلات نسبت‌به ابتدای‌پروژه به‌دلیل عدم‌افشای کامل‌اطلاعات کاهش‌یافته وهمچنین اجرای پروژه نسبت به‌شروع آن که تندتر بود کندتر شده‌است، زیرامردم هنوز درابتدااین طرح راقبول نداشتند امااکنون اوضاع‌بهتر شده‌است.  و تعدادافرادی که‌از کارت‌سوخت برای استفاده از‌کارت‌سوخت استفاده می‌کنند در حال‌افزایش است بنابراین بزرگترین مشکل‌تاخیر درصدور کارت سوخت‌یا مشکلات است. درحین تحویل‌آنها که‌به دلایل مختلف اتفاق می‌افتد.

وی درباره‌زیر ساخت‌های موردنیاز برای‌تخصیص سهمیه‌سوخت باکارت‌بانکی درپمپ‌بنزین‌ها گفت: هدف ازایجاد سامانه‌هوشمندسوخت ازابتدااین بود که‌سوخت به‌صورت یارانه یاسهمیه‌بندی برای هرخودرو اختصاص‌یابد اما بافناوری‌های روزچگونه می‌توان توزیع‌سوختراتغییر دادبه‌طوری که درماه‌های اخیرچندین میلیون‌کارت سوخت‌تکراری یاجدید صادرشده‌است که‌برای هرنفر 100هزار تومان  هزینه برای مردم‌دربر داشته است.

نواز درادامه‌گفت: کارت‌سوخت به‌جز نشان دادن‌عدد (سوخت باقیمانده) بی‌فایده است. وقتی‌صحبت از حذف‌کارت‌سوخت می‌شود به‌این معناست‌که شرکت ملی‌پخش فرآورده‌های نفتی ازکارت‌های بانکی که‌دردست مردم است همان یارانه‌وسهمیه رابتواند مدیریت کند، امانیازی به‌استفاده ازدوکارت مختلف نباشد دراین‌زمینه امکان‌فنی توزیع‌سوخت باکارت‌بانکی درجایگاه‌ها وجوددارد. بابانک مرکزی هم جلساتی‌داشتیم، الان تاکسی‌های اینترنتی راداریم که سهمیه باکارت‌بانکی می‌گیرند.

در هر پمپ بنزین چند کارت سوخت وجود دارد؟

صادقی مدیرسامانه‌هوشمند سوخت درخصوص تعداد کارت‌سوخت درهر جایگاه گفت: طبق قانون اعلام‌شده درسال جاری 90درصد مردم‌باید ازکارت‌سوخت خودشان‌استفاده کنند وجایگاه‌ها همچنان‌کارت‌سوخت دارند، امابراساس میزان فروش، کارت‌سوخت دراختیارخواهندداشت، علاوه براین، یک کارت‌رایگان درهر ایستگاه باقیمت کاهش‌یافته دردسترس است. به ازای هردوسکو، چهار کارت تولیدمی‌شود که‌یکی دراختیار جایگاه‌دار ومابقی دراختیار خودنواحی است تااگر میزان‌سقفی که ‌درکارت آزاد جایگاه‌ها وجوددارد تمام‌شود ونواحی بتوانند کارت خودرا مجدد به‌آنها بدهند.

زمان اجرای طرح

مدیرسامانه هوشمندسوخت درباره زمان‌اجرای این‌طرح گفت: برای‌اجرای این‌طرح ظرف‌یک‌ماه آینده ایستگاه آزمایشی درتهران برگزارمی‌شود ومقدمات اعم‌از نرم‌افزاری انجام‌می‌شود که‌نیاز به‌اتصال آن خواهیم‌داشت. دستگاه‌های دیگری‌که در این‌پروژه ازآنها استفاده خواهیم‌کرد می‌خواهیم پیاده‌سازی کنیم. بیایید مثل‌پلیس راهنمایی ورانندگی که‌درحال حاضر به‌شرکت توسعه تحقیقات‌ناجی منتقل می‌شوند وباید ازطریق آن اطلاعات دریافت شودمتحدشویم.

براساس این‌گزارش، اجرای تست این‌طرح فرصت مناسبی برای‌شناسایی ورفع مشکلات‌احتمالی این‌طرح است که دراکثر کشورهای جهان اجراشده ونتایج خوبی رابه‌همراه داشته‌است، امابه وضوح، ارائه‌ی لازم یعنی جلوگیری ازکلاهبرداری ومشکلات امنیتی‌برای دارندگان کارت‌های بانکی،دستیابی به‌نتایح مثبت دراین زمینه باتعامل بامسئولان ، یکی از درخواست‌های مورد انتظار مسئولان است.

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support